Forliksrådene

Oppdatert 12.03.2024

Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker. Forliksrådet er både meklingsinstans og domstol.

Alle kommuner har et forliksråd. Ta kontakt med politiet dersom du ønsker å bruke forliksrådet.

Statsforvalterens oppgaver overfor forliksråd og kommuner

Forliksrådet består av tre lekfolk og like mange varamedlemmer. Det er kommunestyret som velger forliksrådsmedlemmene blant innbyggerne i kommunen. Forliksrådsmedlemmene velges for fire år om gangen. Medlemmene velges innen 15. oktober året etter at det har vært kommunestyrevalg. Noen kommuner har felles forliksråd med en eller flere nabokommuner.

Statsforvalteren fører administrativt tilsyn med forliksrådene. Vi kontrollerer at kommune­styrets valg av forliksmedlemmer er lovlig, og foretar den formelle oppnevnelsen av medlemmene. Bruk gjerne de digitale skjemaene nedenfor i kontakten med oss. Klikk på overskriften for å komme til skjemaet. 

Melde fra om valg av forliksrådsmedlemmer
Til bruk for kommuner som skal melde fra om medlemmer i et nytt forliksråd. Det samme skjemaet brukes ved supplerende valg av medlemmer til et forliksråd. Skjemaet er tilrettelagt for tilfeller der flere kommuner har felles forliksråd, og for tilfeller der forliksrådet har flere avdelinger. 

Melde fra om oppnevning av midlertidig stedfortreder
Til bruk for kommuner som skal melde fra om at det skal utnevnes en stedfortreder for én sak eller for en periode på inntil tre måneder. Ordningen gjelder når hverken medlemmer eller varamedlemmer kan stille. 

Avgi dommerforsikring
Til bruk for medlemmer i forliksrådet som skal gi skriftlig forsikring om at de samvittighetsfullt oppfyller sine plikter. Dommerforsikringen sendes digitalt til Statsforvalteren.

Vis mer


Publisert 20.01.2020

Frist for valg av nytt forliksråd

Kommunestyret skal velge medlemmer og varamedlemmer til forliksrådet innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg, jf. domstolloven § 57. Valget gjelder fra 1. januar det påfølgende år. Dette innebærer at fristen for kommunestyrets valg av nytt forliksråd er 15. oktober 2024, og perioden for det nye forliksrådet er 1. januar 2025 til og med 31. desember 2028.