Norske skoler i utlandet

Norske private skoler finnes flere steder i utlandet. Dette er skoler som er godkjente etter privatskoleloven, og som har rett til offentlig tilskudd.

Om skolene

Det er bare skoler som er godkjent av Utdanningsdirektoratet som får offentlig tilskudd. Disse skolene må følge privatskoleloven med forskrifter. Det er likevel viktig å være klar over at skolene ikke representerer norske myndigheter, men er opprettet på privat initiativ.

Se egen oversikt over hvilke norske skoler som er godkjent.

Inntak av elever

Private skoler er åpne for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler. Dette gjelder også norske skoler i utlandet.

Norske skoler i utlandet kan imidlertid kun ta inn elever med norsk statsborgerskap. De kan likevel ta inn svenske statsborgere dersom det ikke finnes svenske skoler i nærheten.

Skolene skal ha et inntaksreglement som viser prioriteringen av søkere, dersom søkningen er større enn skolens kapasitet. Se nettsidene til de enkelte skolene for mer informasjon.

Videregående

De videregående privatskolene kan kun ta inn ungdommer som har rett til videregående opplæring (ungdomsrett). Hovedregelen er at elevene har rett til tre års heltids videregående opplæring, men dette kan utvides dersom eleven har gjort et omvalg eller trenger lenger tid på grunn av spesialundervisning. Norske privatskoler i utlandet kan ikke ta inn voksne søkere over 24 år.

Les mer om videregående opplæring på vilbli.no

Vår rolle

Statsforvalteren i Oslo og Viken har ansvar for pedagogisk-psykologisk tjeneste til elevene og skolene, på samme måte som på privatskoler i Norge. Barn i førskolealder er ikke omfattet av tjenesten.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste for norske skoler i utlandet (PPT utland) skal utarbeide sakkyndige vurderinger der loven krever det. Dette gjelder i hovedsak vurdering av:

  • Rett til spesialundervisning
  • Fritak fra opplæringsplikten (ikke utsatt skolestart)
  • Fremskutt skolestart (kun for barn født før 1. april)

PPT skal også bistå skolene med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge tilrette for elever med særskilte behov. Vi har et tett samarbeid med skolene. Det gjennomføres skolebesøk 1-2 ganger i året.

Statsforvalteren i Oslo og Viken fatter vedtak om spesialundervisning. Utdanningsdirektoratet er klageinstans.

Tilsyn

Det er Utdanningsdirektoratet som fører tilsyn med de private skolene i utlandet. Dersom de oppdager forhold som strider mot lov og forskrift, kan de gi pålegg om å rette på forholdene. Dersom skolen ikke oppfyller vilkårene i privatskoleloven, eller forutsetningene som ligger til grunn for godkjenningen kan Utdanningsdirektoratet holde tilbake tilskudd, kreve tilbakebetaling av tilskudd eller trekke godkjenningen tilbake.

Annen informasjon til familier som oppholder seg i utlandet

Familier som flytter til utlandet må gjøre seg kjent med regelverket i det landet de oppholder seg i. Dette gjelder også regler om helse- og omsorgstjenester.