Tilsyn med Ringerike kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Ringerike kommune og Veienmarka ungdomsskole. Temaet for tilsynet er skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen.

Publisert 07.03.2024

Det overordnede formålet med tilsynet er å kontrollere om kommunen oppfyller kravene i regelverket.

I tilsynet har vi funnet at rektor har gitt føringer for at det skal utarbeides planer som dekker lærerplanens kompetansemål. Vi har vurdert at rektor ikke følger opp at opplæringen samlet dekker alle kompetansemålene, og det er ikke synliggjort at rektor har et system for å fange opp kompetansemål som ikke er gjennomgått - på et tidspunkt som gjør det mulig å ta dem igjen. Videre vurderer vi at elevene får tilbakemelding på egen kompetanse, at de i varierende omfang blir veiledet i hva de må gjøre for å øke sin kompetanse og at de i noe blir grad involvert i eget læringsarbeid av lærerne.

Vi vurderer at det ikke er en felles praksis på skolen for underveisvurdering, og at dette arbeidet ikke følges opp av rektor. Vi har videre kommet fram til at skolen har system for at elevene skal få halvårsvurdering med karakter, men at ikke alle elever får halvårsvurdering uten karakter i alle fag midt i opplæringsperioden, og på slutten av opplæringsperioden i fag som ikke er avsluttende. Vi vurderer at skolen ikke har et system som gjør det mulig for rektor å følge opp at lærerne gjennomfører halvårsvurdering uten karakter på riktig tidspunkt.

Tilsynet konkluderer med at rektor sørger for at lærerne bruker underveisvurdering for å vurdere behovet for tilpasset opplæring, men at de ikke har et system for at vurderingen brukes til å gjøre tilpasninger ut ifra elevens behov.

I tilsynsrapporten kan du lese om hvilke rutiner og hvilken praksis Veienmarka ungdomsskole har på dette temaet, samt hvilke regelverksbrudd de må rette.

Du finner tilsynsrapporten i tilsynskalenderen på Statsforvalterens nettside.

Du finner alle våre tilsynsrapporter i vår tilsynskalender på Statsforvalterens nettside.