Tilsyn med Gjerdrum kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Gjerdrum kommune og Veståsen skole. Temaet for tilsynet er tidlig innsats på 1.-4. trinn.

Publisert 31.08.2023

Vi har undersøkt om skolen fanger opp elever som står i fare for å henge etter i lesing, skriving og regning. Videre har vi undersøkt om skolen raskt igangsetter tiltak for elever som står i fare for å henge etter i lesing, skriving og regning slik at ønsket progresjon blir nådd, og om skolen følger opp om de de igangsatte tiltakene fører til økte ferdigheter i lesing, skriving og regning.

Det overordnede formålet med tilsynet er å kontrollere om kommunen oppfyller kravene i regelverket.

I dette tilsynet har vi funnet at lærerne vurder og kartlegger lesing, skriving og regning gjennom flere ulike kartleggingsprøver, de obligatoriske kartleggingsprøvene til Utdanningsdirektoratet, observasjon i klasserommet og vurdering av skolearbeid. Likevel vurderer vi at skolen mangler en etablert systematisk praksis for kartlegging av elevene.

Selv om skolen tidvis klarer å oppfylle kravet om intensiv opplæring for noen elever, ser dette snarere ut til å være et resultat av initiativ fra den enkelte lærer, heller enn av etablert praksis på skolen. Vi er derfor ikke sikre på at alle elever som står i fare for å henge etter, får intensiv opplæring. Skolen har med andre ord begrenset systematikk i oppfølgingen av elever som står i fare for å henge etter.

Som en følge av at vi kommer til at skolen ikke i tilstrekkelig grad fanger opp elever som står i fare for å bli hengene etter i lesing, skriving og regning, og at skolen ikke i tilstrekkelig grad iverksetter tiltak for å heve elevene til ønsket progresjon, konkluderer vi med at skolen heller ikke evaluerer at elevene oppnår ønsket progresjon.

I tilsynsrapporten kan du lese om hvilke rutiner og praksiser Gjerdrum kommune har på dette temaet, og hvilke regelverksbrudd de må rette. Du finner tilsynsrapporten til høyre i denne nyhetssaken.

Du finner alle våre tilsynsrapporter i vår tilsynskalender på Statsforvalterens hjemmeside.