Ny opplæringslov: Informasjon og veiledning

Stortinget har vedtatt ny opplæringslov som etter planen skal tre i kraft 1. august 2024. Ny forskrift til loven har vært på høring og vil tre i kraft fra samme tidspunkt. Det er også vedtatt flere endringer i privatskoleloven. Følg med på informasjon om den nye loven på nettsidene til Utdanningsdirektoratet og Statsforvalteren.

Publisert 20.02.2024

Nytt regelverk fra 1. august 2024

Frem til den nye loven trer i kraft gjelder dagens opplæringslov av 1998.
Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å utarbeide forskrift til ny opplæringslov og ny forskrift til privatskoleloven. Høringsfristen er løpt ut og direktoratet jobber nå med å sammenstille høringssvar og oversende reviderte forslag til Kunnskapsdepartementet.

Les mer om de viktigste endringene i ny opplæringslov (Udir.no), og om endring i begreper (Udir.no).

Forberedelser hos skoleeiere

Mye må være klart før nytt regelverk trer i kraft. Les mer om hva kommuner og fylkeskommuner må forberede (Udir.no).

Informasjon og veiledning om nytt regelverk

Statsforvalteren i Oslo og Viken vil publisere informasjon på våre nettsider om ulike veiledningsaktiviteter vi vil iverksette om nytt regelverk. Nærmere informasjon om dato og tidspunkt kommer.

Følg med på vår nettside for barnehage og opplæring (Statsforvalteren.no). For å få nyhetsvarsler fra oss, kan du abonnere på nyhetsvarsler fra Statsforvalteren.

Utdanningsdirektoratet legger fortløpende ut artikler om ny opplæringslov på sin temaside om ny opplæringslov (Udir.no).

Videre kommer ny opplæringslov til å være tema på vår kommende kommunesamling 16. - 17. april for kommunalsjefer (Statsforvalteren.no), hvor Utdanningsdirektoratet skal snakke om kap. 11 i ny lov.

Henvendelser om nytt regelverk

Spørsmål om ny opplæringslov sendes til vårt postmottak: sfovpost@statsforvalteren.no