Meldinger til barnevernet ved høyt skolefravær

Vi mottar i økende grad henvendelser fra foreldre til elever i skolen om rutinemessige meldinger til barneverntjenesten på grunn av høyt skolefravær. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.11.2022

Informasjon vi har mottatt over tid tyder på at ansatte i skolene i Oslo og Viken ikke har tilstrekkelig kjennskap til reglene om, og grensedragningen mellom, taushetsplikt og opplysningsplikt til barneverntjenesten. Høyt skolefravær alene er ikke et tilstrekkelig grunnlag for å sende bekymringsmelding til barneverntjenesten, jf. opplæringsloven § 15-3 bokstav a-d.

Statsforvalteren har på bakgrunn av dette bedt kommunedirektørene i Oslo og Viken om å følge opp at rutiner og informasjon i veiledere og på nettsider om meldeplikten til barneverntjenesten er korrekt. Vi ber også kommunedirektørene følge opp at skoleledelsen ivaretar nødvendig opplæring av skolesektorens ansatte når det gjelder opplæringslovens bestemmelser om taushetsplikt og opplysningsplikt til barnevernet.

 

Her finner du brevet til kommunene