Styrket pårørendestøtte i helse- og omsorgstjenesteloven

Personer med særlig tyngende omsorgsarbeid har nå rett til pårørendestøtte i form av opplæring og veiledning fra kommunen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.10.2017

Helse- og omsorgstjenesteloven ble endret 1. oktober i år og fikk en egen paragraf om kommunene sitt ansvar overfor pårørende. Stortinget har vedtatt at begrepet omsorgslønn skal erstattes av omsorgsstønad for å vere mer i tråd med det som er meningen med slik stønad. Samtidig presiseres at omleggingen ikke endrer dagens ordning, og at stønaden fortsatt vil være skattepliktig og gi opptjening av pensjonspoeng.

Den viktige endringen som kom inn i loven er at pårørendestøtte i form av opplæring og veiledning skal være en pliktmessig oppgave for kommunane, og ikke bare del av den alminnelige veiledningsplikten i forvaltningsloven. Kommunene sin plikt til å ha opplæring og veiledning som tjeneste står i samme paragraf som avlastningstiltak og omsorgsstønad.

Familiemedlemmer og andre med særlig tyngende omsorgsarbeid kan kontakte kommunen og be om opplæring og veiledning i omsorgsoppgavene. Kommunen skal svare med et skriftleg vedtak der de informerer om hvilken opplæring og veiledning den enkelte skal få.

De som får avslag, eller ikke er fornøyd med innholdet i vedtaket, kan klage på avgjørelsen. Klagefristen er fire uker og klagen skal sendes til kommunen. Dersom kommunen ikke gir klager medhold, skal kommunen sende klagesaken til Fylkesmannen som klageorgan.

Kommunen må gå i dialog med pårørende, og i det enkelte tilfelle konkret vurdere hva veiledning og opplæring skal omfatte.

En rekke veilednings- og opplæringstiltak kan være aktuelle. Det kan være opplæring og veiledning knyttet til sykdom eller funksjonshemming, eksempelvis hva en demensdiagnose medfører. Videre kan det være opplæring i bestemte arbeidsoppgaver, som stresshåndtering eller hvordan man utfører tunge løft.

Ved vurdering av pårørande sine behov for opplæring og veiledning er to forhold sentrale;

  • om opplærings- eller veiledningstiltak gjør de pårørende bedre i stand til å ivareta pasienten eller brukeren på en forsvarlig måte, og
  • om opplæring og/eller veiledning gjør de pårørende bedre i stand til å ivareta omsorgsoppgavene og rollen som pårørende, samtidig som de ivaretar egen helse og egen livssituasjon.