Tilstandsrapport viser: Fastlegesituasjonen på Agder er alvorlig!

Statsforvalteren vurderer at det haster med ytterligere nasjonale tiltak for å imøtegå dagens utfordringsbilde i fastlegeordningen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.07.2022

Statsforvalteren i Agder har utarbeidet en tilstandsrapport om fastlegesituasjonen på Agder som vi har sendt til Helse- og omsorgsdepartementet med Helsedirektoratet og Kommunal – og distriktsdepartementet som kopimottakere.

Hensikten vår er å beskrive allerede inntrådte og mulige fremtidige konsekvenser som fastlegesituasjonen har for Agders befolkning, også sett i lys av Agders levekårsutfordringer.

Systematisk kartlegging viser at pasienter ikke får sine rettigheter innvilget

23 av våre 25 kommuner på Agder har svart på våre kartleggingsspørsmål. Vi har funnet at 

  • 31 (10 %) fastlegelister betjenes av vikarer
  • 13 fastlegelister (4 %) betjenes for tiden ikke av noen lege
  • 9 kommuner (36 %) har ingen ledige listeplasser, herunder Arendal og Kristiansand

Videre vurderer over halvparten av kommunene selv at utfordringsbildet knyttet til fastlegesituasjonen er kritisk. Dette dreier seg om både små og store kommuner med mer og mindre sentral beliggenhet i fylket. Cirka halvparten av fylkets innbyggere bor i de to kommunene Kristiansand og Arendal. Begge disse kommunene har vurdert utfordringsbildet til å være kritisk. Disse to kommunene hadde heller ingen ledige listeplasser per 01.06.2022.

Når pasienter enten ikke har noen fastlege eller ikke har noen reell mulighet til å bytte fastlege, får de ikke innvilget rettigheter som de ifølge lov har krav på, noe som i seg selv er alvorlig.

Erfaringer fra dialog og tilsyn avdekker flere negative konsekvenser av dagens fastlegesituasjon

I rapporten har vi presentert flere av våre konkrete erfaringer etter dialog med sentrale aktører samt våre nylige tilsynserfaringer. Vi har eksempelvis erfart at

  • Pasienter har utfordringer med å få utstedt resepter på nødvendig medisin.
  • Pasient på såkalt legeløs liste fikk forsinket utredning og behandling.
  • Personer har ikke fått utstedt nødvendige legeerklæring til NAV.
  • Andre tjenester, som selv er presset, eksempelvis legevakt og spesialisthelsetjenesten, tar hånd om fastlegeoppgaver.

Vår vurdering er at kvalitet og pasientsikkerhet er truet og rammer de svakeste sterkest. Vi er bekymret for sårbare barn og unge og personer med mange samtidige kroniske lidelser som eksempelvis skrøpelige eldre. Gode og trygge pasientforløp kan bli skadelidende ettersom de enten ikke har en fastlege eller har en fastlege som ikke kjenner pasientenes kompliserte sykehistorier.

Sett opp imot Agders levekårsutfordringer er konsekvensene av fastlegesituasjonen spesielt alvorlig.

Statsforvalteren vurderer at det haster med ytterligere nasjonale tiltak for å imøtegå dagens utfordringsbilde i fastlegeordningen og har derfor sendt rapporten direkte til HOD.