Erfaringer med den nye førerkortforskriften

Etter at ny og endret førerkortforskrift trådte i kraft 01.10.16, er antall søknader om dispensasjon fra helsekravene betraktelig redusert. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.09.2018

I de nye bestemmelsene presiseres det at dispensasjon (unntak) bare skal gis der det etter en samlet vurdering av helsetilstand og trafikksikkerhet vil være åpenbart urimelig å avslå en søknad om dispensasjon, jf. førerkortforskriftens vedlegg 1 § 7. Søkers behov for førerrett skal ikke inngå i vurderingen. Helsedirektoratet har presisert at denne dispensasjonsbestemmelsen ikke skal benyttes til å flytte grenser fastsatt i det nye regelverket.

Første halvår i år behandlet Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 22 søknader om dispensasjon, der 9 av dem ble innvilget (helt eller delvis) og 13 fikk avslag. Tilsvarende tall første halvår 2016 med tidligere førerkortforskrift var 677 behandlede søknader.

Når det gjelder øvrige førerkortsaker som behandles hos fylkesmannen ser vi ikke de store endringene så langt, men noe nedgang i saksomfanget har det vært. Første halvår i år ble det sendt 260 meldinger til Agder politidistrikt om personer som ikke oppfyller førerkortforskriftens helsekrav, med anbefaling om inndragning av førerrett. Tilsvarende tall første halvår 2016 var 340 meldinger.

Andre saker dreier seg om uttalelse, rådgivning/veiledning og tilbakemelding ved spørsmål fra politi, vegvesen, leger og førerkortinnehaver. Her behandlet vi første halvår i år 163 saker. Tilsvarende tall for første halvår 2016 var 277 saker. 

Så langt er totalt antall førerkortsaker som behandles hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder redusert til en tredjedel etter at den nye førerkortforskriften trådte i kraft; 423 saker første halvår 2018 mot 1294 saker første halvår 2016. Vi ser imidlertid at kompleksiteten i sakene generelt har økt.

Det er spesielt fastlegene som har fått et større ansvar i førerkortsaker. Vi registrerer at de i stor grad har behov for råd og veiledning på telefon, e-post og i brevs form.

Det er Agder politidistrikt og Vegvesenets trafikkstasjoner som mottar helseattestene som er utfylt av fastlegene. Politiet behandler søknad og helseattester som gjelder tilbakelevering av førerkort, og Vegvesenet tar imot helseattester ved fornyelse av førerkort. Deres tilbakemeldinger er at mange helseattester er feil utfylt, noe som spesielt gjelder konklusjonsdelen med anbefaling om førerrett og varighet. Politiet returnerer attester som de ser er feil utfylt.

Helsedirektoratets førerkortveileder skal være et godt verktøy for legene i førerkortsaker og utfylling av helseattester. Den finnes kun i elektronisk versjon, og oppdateres jevnlig. Her ligger også forslag til maler som legene kan bruke hvis de ønsker det (advarsel mot å kjøre bil, anmodning om praktisk kjørevurdering, melding til fylkesmannen om ikke oppfylte helsekrav m.m.).