Ny boligsosial lov

Fra 1. juli 2023 gjelder ny lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet.

Hensikten med den nye loven er å styrke kommunenes boligsosiale arbeid. Loven har også et tydelig bærekraftperspektiv.

Publisert 29.08.2023

Loven presiserer og skjerper kommunens ansvar for boligsosiale tiltak hvor spesielt to oppgaver er viktige:

1. Kommunen skal fortsatt medvirke til å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet med å skaffe bolig.

Den gir innbyggere som er vanskeligstilte på boligmarkedet rett til å få vedtak om bistand ut fra sitt behov. Loven gir ikke rett til å få en bolig, men skal forebygge boligsosiale utfordringer og bidra til at vanskeligstilte på boligmarkedet skal få bistand til å skaffe seg og beholde en egnet bolig.

2. Kommunens plikt til boligsosial planlegging skjerpes

Kommunene pålegges å utarbeide en oversikt over behovet for både ordinære og tilpassede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Denne oversikten knyttes opp mot kommunens planstrategi som skal vedtas senest ett år etter kommunestyrets konstituering. Overgangsbestemmelsen gir kommunene fire år på å oppfylle de skjerpede kravene til planstrategi og kommuneplan.

I arbeidet med planstrategien må kommunen vurdere i hvilken grad dagens planer ivaretar utfordringene knyttet til boligbehovet i kommunen.

Loven pålegger også kommunen å fastsette overordnede mål og strategier for det boligsosiale arbeidet i kommuneplanen. Ved å integrere boligsosiale hensyn i samfunns- og arealplanleggingen, kan kommunene bidra til gode botilbud for vanskeligstilte og til at flere kan eie egen bolig.

Det er den enkelte kommune som må organisere arbeidet med å oppfylle loven. Flere fagfelt må samarbeid for å gi innbyggere som har behov for det den nødvendige bistanden.

Statsforvalteren har oppdrag på det boligsosiale feltet og vil følge med for å bidra til at kommunene kan gi innbyggerne som trenger det, god bistand.