Evalueringsrapporten etter "Synne" er klar

Ekstremværet «Synne» rammet Agderfylkene helgen 4.-6. desember 2015. «Synne» var i all hovedsak et nedbørsekstremvær som medførte til dels store flomskader, spesielt vest i Vest-Agder. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.02.2016

«Synne» ga nedbørverdier på 100 års-nivå eller mer flere steder. Uværet hadde et forløp som man må forvente i fremtidige ekstremvær, med store lokale nedbørsmengder og påfølgende store lokale skader. Dette må kommuner og andre aktører ta inn over seg og reflektere i risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplanverk.

Et av hovedfunnene i rapporten er at flere av aktørene har et forbedringspotensial i forhold til samvirkeprinsippet, som «…stiller krav til at myndighet, virksomhet eller etat har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering.» (St. meld. 29 (2011-12) – Samfunnssikkerhet).