Plan- og bygningsrett

Oppdatert 06.03.2023

Det er kommunene som har ansvar for arealplanlegging og gir byggetillatelser innenfor kommunegrensene. Kommunal- og distriktsdepartementet er øverste plan- og bygnings­myndighet. Statsforvalteren er klageinstans i byggesaker og saker som gjelder reguleringsplaner.  

Klage på byggesaker og reguleringsplaner

Som klageinstans skal Statsforvalteren bidra til å sikre at bygningspolitiske mål i lover, forskrifter og arealplaner ivaretas på best mulig måte. Statsforvalteren skal likevel også legge vekt på det kommunale selvstyret.

Hvem kan klage?

Tiltakshaver, naboer og andre klageberettigede kan klage på kommunens vedtak i bygge- og reguleringssaker. Klagen skal sendes til kommunen. Dersom kommunen ikke endrer vedtaket sitt, sender de saken videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Saksbehandlingstid

Statsforvalteren skal prioritere saker der en klage fører til utsatt iverksetting av et vedtak. Disse sakene skal behandles innen 6 uker. I andre tilfeller skal Statsforvalteren prioritere sakene etter hvor viktige de er for den enkelte og samfunnet. Saksbehandlingstiden skal ikke være på mer enn 3 måneder. 

Statsforvalterne registrerer plan- og bygningssaker i et eget system. På denne siden kan du se saksbehandlingstider og antall saker vi er på etterskudd med.

Vis mer


Publisert 04.07.2017

Ny byggteknisk forskrift

Forskrift om tekniske krav til byggverk, TEK17, trådte ikraft 1. juli 2017 og avløser TEK10.


Publisert 02.06.2017

Om eldre reguleringsplaner uten byggegrense i 100-metersbeltet langs sjøen og tidligere gitte tillatelser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet informerte i tolkningsuttalelse av 08.03.2017 om at byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen vil gjelde for byggeområder avsatt i tidligere vedtatte planer dersom det ikke er fastsatt byggegrense. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå avklart at plan- og bygningsmyndighetene som hovedregel ikke anses for å ha plikt til å ta tidligere gitte tillatelser opp til ny vurdering.


Publisert 16.03.2017

Om byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen og virkning for eldre planer uten byggegrense

Kommunal- og moderniseringsdepartementet endrer sin tolking av plan- og bygningsloven, etter at forslag til lovendring ikke ble vedtatt i Stortinget. Byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen vil gjelde for byggeområder avsatt i tidligere vedtatte planer dersom det ikke er fastsatt byggegrense.


Publisert 23.12.2016

Enklere regler for byggesaksbehandlingen

Nå er byggesaksforskriften forenklet. Endringene vil tre i kraft fra 1. januar 2017.