Statsforvalteren fremmer innsigelse til industriområde på Bøylestad

I høringsuttalelse til forslag til kommuneplanens arealdel i Froland kommune fremmer Statsforvalteren innsigelse til foreslått lokalisering av næringsområde for kraftkrevende industri på Bøylestad. 

Publisert 27.09.2022

Lokaliseringen av industriområdet på Bøylestad er etter Statsforvalterens vurdering klart i strid med nasjonale føringer for areal- og transportplanlegging. Planområdet ligger langt fra regionens hovedveier og definerte vekstområder, og en industrietablering vil medføre økte klimagassutslipp og gjøre det vanskeligere å nå nullvekstmålet som er satt for biltrafikken i Arendalsregionen fra 2025. Regjeringen peker i sine ferske strategier for utvikling av grønn industri på at dette fortrinnsvis hører hjemme i eksisterende industriparker, og at egnede områder har etablert infrastruktur med god kollektivdekning og gang- og sykkelvei. 

Statsforvalteren mener videre at lokaliseringen er i strid med nasjonale føringer for ivaretakelse av viktig natur. Utbygging på Bøylestad krever nedbygging av store, intakte naturområder, og vil også kreve utbygging av flere kilometer med ny fylkesvei. Samlet sett mener vi derfor at en utbygging på Bøylestad vil gi store negative konsekvenser for natur og klima, og at området i en regional sammenheng fremstår som uegnet for industri.

For mer detaljert informasjon om Statsforvalterens vurderinger viser vi til høringsuttalelsen i sin helhet, som er tilgjengelig til høyre på denne siden. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.