Kommunene kan søke tilskudd til kommuneplan for naturmangfold

Miljødirektoratet viderefører ordningen der kommunene kan søke om midler for å styrke ivaretakelsen av naturmangfoldet i sitt planarbeid.

Publisert 04.01.2023

I  Stortingsmelding 14 (2015 - 2016) - Natur for Livet er utarbeiding av en kommunedelplan for naturmangfold pekt på som et  viktig virkemiddel for å synliggjøre naturmangfoldverdiene i kommunenes eget planarbeid. En slik plan vil ikke være juridisk bindende for arealbruk, men planarbeidet vil åpne for bred deltakelse og politiske diskusjoner om prioriteringer knyttet til naturmangfold.

Alle kommuner som får tilskudd tildeles samme beløp. Beløpets størrelse kan variere noe etter antall søknader og ramme for tilskuddsordningen. For 2022 var tilskuddet kr 150 000. Det er ingen føringer for hvordan tilskuddet  disponeres, men det forutsettes at det inngår i kommunens finansiering av arbeidet med kommunedelplan for naturmangfold.

Miljødirektoratet har utarbeidet en egen Veileder om kommunedelplan naturmangfold.

Dere finner mer informasjon om tilskuddsordningen i Miljødirektoratets søknadssenter.

Miljødirektoratet tildeler midler. Statsforvalteren kan veilede om søknadsrutinene og tilskuddsordningen, kontaktperson hos oss er Marie Bjelland i Miljøvernavdelingen.

Søknadsfrist er 1. februar 2023.