Planlagt kartlegging av naturtyper i 2021

Sommeren og høsten 2021 blir det gjennomført kartlegging av naturtyper på Agder. Kartleggingen er en langsiktig, nasjonal satsning om å bedre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 31.05.2021, Sist endret 01.06.2021

Statsforvalteren i Agder har, på oppdrag fra Miljødirektoratet, foreslått områder for kartlegging av naturtyper i 2021. Det er blant annet lagt vekt på områder der en antar at det kan finnes trua eller sjeldne naturtyper og områder med stort utbyggingspress. Miljødirektoratet har brukt forslagene fra Statsforvalteren som grunnlag for å prioritere hvilke områder som skal kartlegges.

Hvorfor kartlegger vi naturtyper?

Målet med kartleggingen er å få på plass god stedfestet informasjon om naturen til bruk i blant annet arealforvaltning. Ved at stedfestet informasjon om natur er tilgjengelig tidlig i en arealplanprosess vil dette kunne bidra til at det er lettere å ta hensyn til naturen, i tillegg til å bidra til mer effektivitet og forutsigbarhet i prosessen.

Kartleggingen kan også være nyttig for grunneiere som ønsker å søke tilskudd til tiltak for truet natur og kulturlandskapet.

Hva skal kartlegges?

Hvilke naturtyper som skal kartlegges er fastsatt i kartleggingsinstruksen for 2021 som er utgitt av Miljødirektoratet. Kartleggingsområdene skal undersøkes for 111 ulike naturtyper. De fleste av disse naturtypene er rødlistet i Norge, mens resten er viktige leveområde for trua og nær trua arter.

Du kan se hvilke områder som skal kartlegges her og lese mer om naturtypekartleggingen på Miljødirektoratets nettside. Resultatene fra kartleggingen vil bli tilgjengelig for alle via Naturbase våren 2022.

Hvordan skal områdene kartlegges?

Kartleggingen vil foregå på land etter et standardisert system som heter Natur i Norge (NiN). At et område vil bli kartlagt innebærer i praksis at området vil bli undersøkt til fots for forekomst av de 111 naturtypene. Ved funn av en naturtype vil den som kartlegger notere ned observasjoner i samsvar med kartleggingsinstruksen og ta bilder av naturtypen. I sjeldne tilfeller kan det være aktuelt å ta med små mengder plantemateriale for å identifisere det på et laboratorium.

Den som kartlegger vil for hver naturtypeforekomst vurdere tilstanden og naturmangfoldet i forekomsten. Vurderingen gjøres etter et fastsatt system utarbeidet av en ekspertgruppe. Basert på vurderingen vil naturtypeforekomsten bli tilordnet en kvalitetsklasse. Det finnes fem slike klasser; svært lav kvalitet, lav kvalitet, moderat kvalitet, høy kvalitet og svært høy kvalitet.

Ansvarlige for den praktiske kartleggingen på Agder er Natur og Samfunn og Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Ferdsel på innmark

All ferdsel i forbindelse med kartleggingen vil skje i samsvar med friluftslovens regler om ferdsel og god ferdselskultur.

Når det skal kartlegges naturtyper på innmark kan det være behov for at den som kartlegger også går på innmarksarealer. Dersom det er spesielle hensyn som må tas i forbindelse med slik ferdsel, eller du ikke gir samtykke til ferdsel på innmark eller uttak av små mengder plantemateriale, kan du ta kontakt med Statsforvalteren i forkant av kartleggingen.