Kartlegging av naturtyper på Agder

Sommeren og høsten 2019 blir det gjennomført kartlegging av naturtyper i kystkommunene fra Risør til Lindesnes. Kartleggingen skal bidra til å bedre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.07.2019

Fylkesmannen i Agder har, på oppdrag fra Miljødirektoratet, foreslått områder for kartlegging av naturtyper i 2019. Det er blant annet lagt vekt på områder der en antar at det kan finnes trua eller sjeldne naturtyper og områder med stort utbyggingspress. Miljødirektoratet har brukt forslagene fra Fylkesmannen som grunnlag for å prioritere hvilke områder som skal kartlegges. Det er sendt ut brev til berørte grunneiere.  

Hvorfor kartlegger vi naturtyper?

Målet med kartleggingen er å få på plass god stedfestet informasjon om naturen til bruk i blant annet kommunenes arealforvaltning. Kartleggingen kan også være nyttig for grunneiere som ønsker å søke tilskudd til tiltak for å ivareta truet natur i kulturlandskapet. 

Hva skal kartlegges?

Kartleggingen skjer etter NiN-systemet (Natur i Norge), et standardisert system for kartlegging av natur i Norge. Miljødirektoratet har valgt ut 105 ulike naturtyper for kartlegging. De fleste av disse er rødlistet i Norge, mens resten er viktige leveområder for trua og nær trua arter.

Ansvarlige for den praktiske kartleggingen på Agder er Ecofact Sørvest AS og Rambøll.

Du kan se hvilke områder som skal kartlegges og lese mer om kartleggingen på Miljødirektoratets innsynsløsning for naturtypekartlegging 2019.

Resultatene fra kartleggingen vil etter hvert bli tilgjengelige i Naturbase

Ferdsel på innmark

All ferdsel i forbindelse med kartleggingen vil skje i tråd med friluftslovens regler om ferdsel og god ferdselskultur.

Der det skal kartlegges områder som inneholder innmark, for eksempel beitemark eller slåttemark, kan det være behov for ferdsel på innmarksareal. Dersom det er spesielle hensyn som må tas i forbindelse med slik ferdsel, eller du ikke gir samtykke til ferdsel på innmark, kan du ta kontakt med Fylkesmannen i forkant av kartleggingen.

Kontaktpersoner