Temadag skogrydding langs kritisk infrastruktur i Agder 7. februar 2023

Dato:
7. februar 2023 09:00 - 14:45
Sted:
Lokalene til Østre Agder brannvesen på Stoa, Åsbieveien 35, 4848 Arendal
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Kraft og ekom leverandører i Agder, DSB, Statnett, NVE, Nkom, Telenor, Telia, Agder fylkeskommune, Statens vegvesen, Nye veger, Kommunenes Sentralforbund, kommunene v/ ordfører, kommunedirektør og beredskapskoordinatorer samt personell som jobber med skog, Norges Bondelag Agderkontoret, AT Skog, Agder linjerydding, brannvesen (forebyggende), Statsforvalteren i Agder med respektive fagavdelinger.
Påmeldingsfrist:
1. februar 2023 15:00

Vegetasjon som kommer i berøring med luftledninger er et stort og økende problem for kraft og ekom. Trefall på luftledninger utgjør en stor andel av langvarige avbrudd, og medfører store kostnader.

Publisert 11.01.2023
  • Agder gror under i skog, skriver Glitre Nett. Dette til tross for et treryddingsprosjekt på nærmere 300 mill. kr siden 2018.
  • Agder ligger på toppen av statistikken for fiberbrudd, skriver Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) i ekomrapporten 2019.
  • Hele Agder er avhengig av kraft og ekom for å nå forventningene om digitalisering og utvikling. Hvordan skal vi få dette til?
  • Må vi gjennomføre en regional samordnet dugnad for å nå målene?

Utfordringene med vegetasjon er, av flere årsaker, økende for bransjen. Skogskjøtselen har endret seg de siste tiårene, noe som blant annet kommer til uttrykk ved at årlig tilvekst av tømmer er større enn avvirkningen. Dermed øker skogarealet, samtidig som at andelen skog med stabilitetsproblemer øker som følge av redusert skjøtsel. 

Samtidig påvirker klimaendringer vegetasjonen oss på flere måter. Generell temperaturøkning før til raskere vekst. Økende nedbørsaktivitet bløter opp jordsmonnet og reduserer trærnes forankring. Hyppigere tilfeller av ekstreme nedbørsmengder, både i form av snø, og regn, samt tidvis mye vind, øker risiko for trefall.

Paralelt øker samfunnets avhengighet av stabil strøm- og ekomforsyning.

Møteleder: ass. fylkesberedskapssjef Dag Auby Hagen

Målsetting:

Etter temadagen skal deltakerne:

  • kjenne til status på skogrydding i Agder.
  • kunne bidra til at ansvarlige etater finner raske og samordna løsninger for å få til nødvendig skogrydding langs kraft, veg, fiber og ekominstallasjoner.
  • vite hvordan risikotrær kan meldes inn til ansvarlige etater og kommune

Økonomi: Statsforvalteren dekker lunsj. Øvrige utgifter dekkes av den enkelte.

 

Program

Tid

Innhold

Ansvar/merknader

0900-0910

Velkommen, mål og hensikt

Yngve Årøy, SFAG

0910-1000

Skogrydding – den store fremtidsutfordringen

Håkon Skavikmo, Glitre Nett

1000-1010

Pause med benstrekk

 

1010-1110

Skogrydding sett fra Statsforvalterens perspektiv i forhold til :

  • Beredskap  (20)
  • Miljøvern    (20)
  • Landbruk     (20)

Dag Auby Hagen, SFAG

Per Ketil Omholt, SFAG

Karl Gjermund Damli, SFAG

1110-1130

Energilovens bestemmelser om skogrydding i forhold til beredskap og miljøhensyn

Anne Folstad Hagen i NVE TBME (Digitalt)

1130-1200

Lunsj

 

1200-1215

Skogrydding langs kritisk infrastruktur sett med kommunale øyne.

Gyro Heia, Birkenes kommune

1215-1245

Hvordan bør skogen langs kraftlinjer behandles?

Svein Solberg, NIBIO

1245-1300

Pause

 

1300-1315

Digitalisering og forventninger i Agder

Rydding av skog langs fylkesveiene i Agder

Bjørn Ropstad, AFK

1315-1330

Statens vegvesen

Tore Jan Hansen, SVV drift og vedlikehold sør. 

1330-1345

Telenor – hvordan skal skogen som henger over linjene i Agder ryddes?

Håvard Mørk, Telenor      

1345-1400

Pause

 

1400-1425

Fiberinfrastrukturens sårbarhet for trefall, og hva kan gjøres med det?

Svein Roar Jonsmyr, Nkom

1425-1445

Oppsummering og avslutning.

Kan trerydding bli en felles dugnad og satsing i Agder?

Dag Auby Hagen SFAG

 

 

Dato:
7. februar 2023 09:00 - 14:45
Sted:
Lokalene til Østre Agder brannvesen på Stoa, Åsbieveien 35, 4848 Arendal
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Kraft og ekom leverandører i Agder, DSB, Statnett, NVE, Nkom, Telenor, Telia, Agder fylkeskommune, Statens vegvesen, Nye veger, Kommunenes Sentralforbund, kommunene v/ ordfører, kommunedirektør og beredskapskoordinatorer samt personell som jobber med skog, Norges Bondelag Agderkontoret, AT Skog, Agder linjerydding, brannvesen (forebyggende), Statsforvalteren i Agder med respektive fagavdelinger.
Påmeldingsfrist:
1. februar 2023 15:00

Kontaktpersoner

Påmelding: Temadag skogrydding langs kritisk infrastruktur i Agder 7. februar 2023