Fagsamling for atomberedskapsutvalget (ABU) og kommunale beredskapskoordinatorer i Agder

Dato:
9. desember 2021 09.00 - 14.30
Sted:
Scandic Hotel Sørlandet (ved Travparken)
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Medlemmer i ABU, samt kommunale  beredskapskoordinatorer
Påmeldingsfrist:
24. november 2021 16.00

Norge har i dag en permanent beredskap mot atomhendelser. Målsettingen for den nasjonale atomberedskapen er at alle potensielle hendelser skal kunne håndteres, uansett sannsynlighet. Som et ledd i dette arbeidet vedtok regjeringen våren 2010 et sett av ulike typer scenarioer som skal ligge til grunn for dimensjoneringen av norsk atomberedskap.

Publisert 08.11.2021

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB): Analyser av krisescenarioer (2019) beskriver et stort luftbåret utslipp fra anlegg i utlandet som kan komme inn over Norge. I Agder har atomberedskapsutvalget og Statsforvalteren øvet på dette scenariet flere ganger. Kommunene har ikke samme erfaringer.

Statsforvalteren i Agder vil i 2021 prioritere en felles fagsamling for ABU og beredskapskoordinatorer. Dette for å styrke felles forståelse og kunnskap relatert til ovennevnte scenarier, atomberedskap generelt og hverandres roller.

Tilsyn og øvelser har også avdekket behovet for å kvalitetssikre atomberedskap i kommunale beredskapsplaner.

Håndtering av atomhendelser har flere likhetstrekk med håndteringen av Covid- 19. Dette vil bli satt fokus på under fagsamlingen og vil, sett med våre øyne, kunne bidra til bedre forståelse på hva som bør stå i beredskapsplanene om atomberedskap.

For fullt program, last ned dokument i høyre spalte >

Påmelding Fagsamling ABU

Dato:
9. desember 2021 09.00 - 14.30
Sted:
Scandic Hotel Sørlandet (ved Travparken)
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Medlemmer i ABU, samt kommunale  beredskapskoordinatorer
Påmeldingsfrist:
24. november 2021 16.00