Lillesand kommune søker om utslippstillatelse for avløpsanleggene i Lillesand tettbebyggelse

Høringsfrist:
15. august 2023 23.59

Lillesand kommune søker om oppdatert utslippstillatelse til utslipp fra Lillesand tettbebyggelse fra kommunale avløpsrenseanlegg etter forurensningsloven. Frist for å gi innspill er 15. august 2023. 

Publisert 27.06.2023

Søknaden omfatter utslipp av avløpsvann fra 15 000 personekvivalenter (pe) og gjelder for oppsamling, transport, behandling (rensing) og utslipp av kommunalt avløpsvann for Lillesand tettbebyggelse. I tettbebyggelsen ligger i dag de tre renseanleggene Fossbekk avløpsrenseanlegg, Kjøbmannsvik renseanlegg og Høvåg renseanlegg, og det er planlagt å overføre avløpsvann fra de to sistnevnte anleggene til Fossbekk i hhv. 2024 og 2025. 

Avløpsvannet ledes etter rensing til endelig utslipp i sjøen i Lillesandsfjorden.

Kommunen søker om rensekrav i samsvar med forurensningsforskriftens minimumskrav til sekundærrensing, jamfør forurensningsforskriften kapittel 14. Minimumskrav som skal tilfredsstilles for avløpsrenseanlegg som omfattes av kapittel 14 fremgår av §§ 14-5 til 14-14. Statsforvalteren kan i tillegg til minimumskravene fastsette strengere krav dersom det er nødvendig av forurensningsmessige hensyn.  

I henhold til forurensningsforskriften § 36-5 skal forurensningsmyndigheten sørge for at det gis anledning til å avgi uttalelse før vedtak treffes. Søknaden med vedlegg legges derfor ut til offentlig ettersyn frem til 15. august 2023, og dokumentene er tilgjengelig til høyre på denne siden. 

Eventuelle merknader sendes til Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller til sfagpost@statsforvalteren.no. Merk med saksnr. 2023/1722