Høring - søknad om endret tillatelse for Smaken av Grimstad

Høringsfrist:
6. januar 2023 23.59

Statsforvalteren har mottatt søknad fra Smaken av Grimstad AS om endring av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven på gnr./bnr. 8/92 i Grimstad kommune. Høringsfristen er 6. januar 2023. 

Publisert 29.11.2022

Smaken av Grimstad AS søker om endringer i sammensetning av produserte grønnsaker, samt økt ramme for maksimalt utslipp av organisk materiale. Total årlig produksjon vil være tilnærmet lik, og det søkes ikke om endringer i totalt årlig utslipp av organisk materiale eller avløpsmengder. Avløpsvannet ønskes fremdeles ført til Groos renseanlegg. 

Virksomheten har i mange år hatt vesentlige overskridelser av enkelte vilkår gitt i gjeldende utslippstillatelse med hensyn til produksjonsrammer, avløpsmengder og utslipp til vann. På bakgrunn av dette vil Statsforvalteren totalrevidere utslippstillatelsen etter forurensningsloven. I utslippstillatelser for slik industri er det vanlig at Statsforvalteren stiller vilkår om bl.a. rammer for produksjonen, utslippsbegrensninger for utslipp til luft og vann, lukt og støy, håndtering av avfall, utslippskontroll og rapportering til forurensningsmyndigheten. 

Søknaden med vedlegg er tilgjengelige til høyre på denne siden. Vi ber aktuelle myndigheter og berørte parter om informasjon om forhold som kan være av relevans i vurderingen av tiltakets miljø- og samfunnsmessige konsekvenser. Vi ønsker også opplysninger om naturkvaliteter som kan bli berørt av tiltaket. Innspill sendes skriftlig til Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller på e-post til sfagpost@statsforvalteren.no innen 6. januar 2023.  

Høringsfrist:
6. januar 2023 23.59