Statsforvalteren i Agder nekter Menigheten Samfundet statstilskudd for 2023.

Statsforvalteren i Agder mottok henvendelse fra Barne- og familiedepartementet hvor de ba oss om å se på aktuelle medieoppslag og eventuell annen dokumentasjon om det kom frem opplysninger som kunne gi grunnlag for å nekte statstilskudd. I denne gjennomgangen har Statsforvalteren avdekket flere brudd på trossamfunnsloven.

Publisert 21.12.2023

Rett til fri utmelding

Medlemmer blir opplært og oppfordret til å begrense eller ikke ha kontakt med tidligere medlemmer. Menigheten Samfundet tilrettelegger for denne praksisen gjennom uttalelser fra ledelse og uttrykkelig og passiv godtakelse av utestegning. Denne praksisen kan medføre at medlemmene føler seg presset til å bli værende i trossamfunnet. Etter vår vurdering hindrer dette retten til fri utmelding, og er i strid med trossamfunnsloven § 2.

Barns rett til medvirkning

Menigheten Samfundet har som hovedregel at barn av medlemmer skal gå på Samfundets skoler. Dette innebærer et krav om at foreldrene i denne beslutningen ser bort fra barnets eventuelle egne ønsker. Man legger menighets ønsker – ikke barnets beste – til grunn som det viktigste hensynet ved skolevalg.
Det er også føringer fra menigheten om at man ikke skal omgås mennesker som ikke tilhører menigheten. Dette oppfattes som negativ sosial kontroll og er brudd på barns rettigheter. Dette er i strid med trossamfunnsloven § 6.

Statsforvalterens skjønn – tilsynsmyndighetene kan nekte tilskudd

Menigheten Samfundet mener de ikke fører en slik praksis, men gjennom bøker og uttalelser fra menighetsstyret ser vi at dette ikke stemmer. VI har vurdert lovbruddene som systematiske og forsettlige, og har derfor valgt å nekte tilskudd. Dette er i tråd med trossamfunnsforskriften § 11 tredje ledd. Les mer i vedlagte vedtak.