Elevers rett til et trygt og godt skolemiljø

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren.

Hva skjer etter at en sak meldes til Statsforvalteren:

Vi tar kontakt med deg som har meldt saken på telefon så fort vi kan etter at vi mottar meldingen. Du kan forvente at dette skal skjer i løpet av fem virkedager.

I telefonsamtalen vil vi gjøre høre fra deg hva meldingen gjelder. Vi vil også fortelle deg om videre behandling hos oss.

Etter at vi har snakket med deg vil vi ta kontakt med skolen og kommunen. Hvis saken tas inn til behandling, ber vi skolen om å sende inn aktuell dokumentasjon i saken. Dette er:

1. Redegjørelse om sakens bakgrunn og faktiske forhold i saken.

2. Hva har skolen gjort for å følge med (før rektor ble varslet)?

3. Hva har skolen gjort for å gripe inn mot krenkelser mot eleven?

4. Hvordan har plikten til å varsle rektor og skoleeier blitt oppfylt?

5. Hva skolen gjort for å undersøke saken?

  • Hvilke funn fra undersøkelsene skolen legger til grunn for valg av tiltak
  • Hvorfor skolen finner tiltakene egnede og tilstrekkelige
  • Hvordan eleven har blitt hørt/medvirket til tiltakene

6. Hvordan skolen har vurdert hva som er det beste for barnet?

7. Evt. annen relevant dokumentasjon som skolen har i saken.

Barnets rett til å bli hørt
Vi tilbyr alle elever å snakke med oss for å fortelle om sin opplevelse av sitt skolemiljø. Elever har rett til å uttale seg i saker som angår dem, men dette er ikke en plikt, og ikke en forutsetning for at vi skal behandle saken.  

Skolen sender inn sin dokumentasjon i saken. I mange saker har vi også et møte med skolen og skoleeier om saken.

Statsforvalterens vedtak
Statsforvalteren skal undersøke om skolen har oppfylt sin aktivitetsplikt. Skolens aktivitetsplikt innebærer at de må følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak. Dersom skolen ikke har oppfylt aktivitetsplikten kan Statsforvalteren vedta hva skolen skal gjøre for å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Statsforvalteren vil gjøre dette i et vedtak i saken.

Klagerett
Hvis du er uenig i vårt vedtak har du rett til å klage. Du må i så fall klage innen tre uker etter at du har mottatt brevet. I klagen må du redegjøre for hva du er uenig med oss i, og hvilken endring du vil oppnå med klagen. Statsforvalteren vil behandle klagen din, og dersom vi ikke gir deg medhold oversender vi den til Utdanningsdirektoratet som er klageinstans. Dette fremgår av oppl. § 9 A-6 femte ledd, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29.

Som part i saken har du, med noen unntak, rett til å gjøre deg kjent med sakens dokumenter. Dette fremgår av forvaltningsloven §§ 18 - 19.

Skolen og skoleeier har ikke klagerett på vedtaket.

 

Vis mer

Dette står i loven

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Skolen skal hele tiden jobbe for å få et best mulig skolemiljø og at skolen skal oppleves som trygg og god for elevene. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.

Alle voksne som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra og gripe inn mot mobbing og annen krenking. De skal også varsle rektor hvis de får mistanke og kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt.

Dette står i opplæringsloven  kapittel 9A og gjelder fra 1.8.2017.