Spørsmål og svar om framtidsfullmakt

Her finner du svar på de spørsmålene som oftest stilles til oss om framtidsfullmakt. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.06.2021

Nei, man må ikke ha en fremtidsfullmakt. Men en fremtidsfullmakt kan være god å ha dersom du selv ønsker å bestemme hvordan dine interesser skal ivaretas dersom du på grunn av alvorlig sykdom i fremtiden ikke kan ta vare på dine egne interesser.  

Ved å opprette en fremtidsfullmakt, kan du bestemme at noen du stoler på skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv.

I noen tilfeller kan da legalfullmakt brukes. Er det ikke tilstrekkelig, kan det være behov for å opprette et begrenset vergemål.

Det er statsforvalteren som oppretter vergemål. Med mindre det er særlige forhold, vil nok fremtidsfullmektigen velges som verge.

Fullmektigen må være 18 år på tidspunktet fremtidsfullmakten skal benyttes, og fullmektigen kan ikke selv ha verge

Fullmektigen må være en eller flere fysiske personer.

Du står fritt til å velge din fullmektig, men det er viktig at du velger en person du har tillit til.

Nei, men det er lurt å spørre den som utpekes som fullmektig om de er villig til dette.

Nei, det må du ikke. Men, det er lurt å få en legeerklæring dersom du har en begynnende kognitiv svikt på det tidspunktet du underskriver fremtidsfullmakten.

På den måten kan du unngår at det senere oppstår tvil om at du forstod fremtidsfullmaktens innhold og betydningen av å opprette en fremtidsfullmakt

Vitnene må være 18 år, vitnene må forstå betydningen av å undertegne. Det er krav om to vitner. Fullmektigen selv, fullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn kan ikke undertegne. Vi anbefaler å ikke velge vitner som kan ha en egeninteresse i at du oppretter fremtidsfullmakt.

Det stilles krav om at du som fullmaktsgiver undertegner fullmakten – alternativt vedkjenner deg din underskrift -mens vitnene er til stede. Vitnenes underskrift skal påføres mens du selv er til stede, og det skal være ditt ønske at fullmakten blir underskrevet.

Det er du selv som bestemmer hva fremtidsfullmakten skal inneholde. Den kan utformes generelt slik at den gjelder ivaretakelse av din økonomiske og/eller interesser, eller den kan begrenses til nærmere angitte forhold, slik som for eksempel salg av bolig og betaling av regninger.

Økonomiske forhold kan for eksempel være å betale regninger, håndtere løpende inntekter og utgifter, håndtere ulike gjeldsforhold, opprette eller avslutte bankkontoer, drift eller utleie av fast eiendom.

Personlige forhold omfatter i utgangspunktet alle former for representasjon og ivaretakelse av rettigheter utover det økonomiske. Personlige forhold kan for eksempel være at man vil bo lengts mulig hjemme, eller at man vil være med på kulturelle arrangementer som man pleier å ha glede av.

Med en fremtidsfullmakt kan du få skreddersydde løsninger som passer akkurat dine behov. Dersom du velger å avgrense fullmakten til særskilte disposisjoner, er det viktig å angi så presist som mulig hvilke disposisjoner fullmektigen skal ha rett til å foreta for å unngå tolkningstvil. Det er viktig at du tenker på deg selv. En fremtidsfullmakt skal skrives for å ivareta dine interesser.

Dersom du ønsker hjelp og veiledning for å sikre at fremtidsfullmakten i størst mulig grad skal dekke det fremtidige hjelpebehovet ditt, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat.

Det finnes ingen offentlig-, institusjonell organisert oppbevaringsløsing for fremtidsfullmakter. Originalen er det viktig å holde styr på, da kopi ikke er tilstrekkelig.

Du bør enten overlate oppbevaringen til fullmektigen, eller du bør oppbevare fremtidsfullmakten forsvarlig. (safe, våpenskap eller lignende). Du bør opplyse til fullmektig hvor du legger fremtidsfullmakten.

Det er ingen ting i veien for at du har flere eksemplarer, men det kan skape litt vanskeligheter om du ønsker å tilbakekalle eller endre den så det bør ikke være mange eksemplarer.

Fremtidsfullmakten trer i kraft når fullmaktsgiver «på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser» i forhold som er omfattet av fremtidsfullmakten.

Det er fullmektigen som avgjør når den tiden er kommet og han/hun kan innhente legeerklæring for å få dette bekreftet. Fullmektigen skal orientere deg og pårørende om at hun mener at fullmakten har trådt i kraft.  

Statsforvalteren kan ikke forhånds godkjenne en fremtidsfullmakt. Vi tar ikke forhåndsstilling til innholdet i fullmakten, og verken kan eller skal vurdere om fullmakten er dekkende for dine behov.

Som fullmaktsgiver har du selv ansvar for at fremtidsfullmakten er gyldig opprettet, og at den deker dine fremtidige hjelpebehov og ønsker om behov.

Ikrafttredelsen av en fremtidsfullmakt trenger ikke nødvendigvis å stadfestes av statsforvalteren. Forutsatt at fremtidsfullmakten oppfyller formkravene og fullmaktsgiver var i stand til å forstå fullmaktens betydning på opprettelsestidspunktet, vil fremtidsfullmakten være gyldig uavhengig av statsforvalterens stadfesting av ikrafttredelse.

Stadfesting kan imidlertid gjøre det lettere for deg å representere fullmaktsgiver overfor tredjepersoner, og er i praksis nødvendig for tinglysning av disposisjoner over fast eiendom.

Ja, en slik fullmakt kan ikke gjøres ugjenkallelig.

Så lenge du er i stand til å ivareta dine egne interesser, kan du selvsagt trekke tilbake en fremtidsfullmakt og eventuelt velge å skrive en ny.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.