Tilskudd til Kommunalt rusarbeid - ny innretning kap. 765.62 for 2023

Søknadsfrist:
5. mars 2023 23.59
Målgruppe:
Kommunene i Trøndelag
Ansvarlig:
Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommunene i Trøndelag
Rapporteringsfrist:
5. mars 2023 23.59

Tilskuddsordningen skal bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende gjennom å styrke tilbud innen forebygging, tidlig intervensjon, behandling og oppfølging

Publisert 19.01.2023

I linken finner du informasjon om regelverket for ordningen, søknad og rapporteringssjema samt skjema for økonomirapportering.

Merk at det i nytt regelverk er et prioritert mål å stimulere kommunene til økt bruker- og pårørendemedvirkning. Det er også et prioritert formål å stimulere kommunene til å etablere oppsøkende virksomhet særlig rettet mot barn og unge. Derfor har regjeringen styrket ordningen med 20 mill. i 2023. Dette ses i sammneheng med kommende forebyggings- og behandlingsreform på rusfeltet.

https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunalt-rusarbeid.

Søknadsfrist:
5. mars 2023 23.59
Målgruppe:
Kommunene i Trøndelag
Ansvarlig:
Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommunene i Trøndelag
Rapporteringsfrist:
5. mars 2023 23.59