Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret - 2023

Søknadsfrist:
1. februar 2023 23.59
Målgruppe:
Sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag
Hvem kan søke:
NAV-kontor

Arbeids- og velferdsdirektoratet har kunngjort tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV for 2023

 

Publisert 15.12.2022

Utlysningen gjelder både for søknader om videreføring og ved første gangs søknad. Søknadene må være undertegnet på kommunedirektørnivå.

Det overordnete målet med denne tilskuddsordningen er å skape et helthetlig og samordnet tjenestetilbud tilpasset brukernes behov. 

Tidsperiode:
Tilskudd gis primært for ett år fra oppstartsdato men det kan gis i inntil tre år til samme tiltak.

Beløp:
Det gis inntil 610 000 kroner per 100 prosent stilling (lønn og sosiale utgifter) og inntil 20 000 kroner per tiltak til kompetanse som trengs spesifikt for dette tiltaket (for eksempel design, evaluering, utvikling og/eller faglig). 

Formål og målgruppe

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av sosiale tjenester som er hjemlet i sosialtjenesteloven. Sosialtjenesteloven inngår i kommunens samlede velferdsansvar.

Sosialtjenesteloven har som formål å bedre levekårene for de vanskeligstilte og bidra til:

  • Sosial og økonomisk trygghet. Herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet
  • At utsatte barn, unge, og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud
  • Likeverd og likestilling, og å forebygge sosiale problemer

Gjennom nye arbeidsmetoder og samarbeidsformer skal kommunens innbyggere oppleve økt kvalitet i tjenestene, og derigjennom bedring i levekår. 

Målgruppen for ordningen er sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon.

Følgende utviklingsområder vil bli særskilt prioritert i 2023

  • Helthetlig og samordnet tjenestetilbud tilpasset brukernes behov
  • Arbeid med barnefamilier, ungdom, innvandrere og langtidsmottakere av sosiale tjenester
  • Sikring av sårbare overganger, blant annet løslatelse etter straffegjennomføring, mellom utdanning og arbeidsliv, og mellom ulike tjenester som barnevernet og NAV
  • Forebygging og/eller tidlig innstas

Det gis ikke tilskudd til

  • Kommuner som mottar programfinansiering gjennom 0-24 satsningen og som søker om tiltak til samme målgruppe
  • Implementering av ferdig utviklede metoder og arbeidsmåter
  • Søknader som kun beskriver kapasitetsøkning i tjenesten

Hvordan søker du?

Søknadsskjema ligger til høyre på denne siden

Søknadene sendes til: Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer

eller: sftlpost@statsforvalteren.no

Spørsmål om tilskuddsordningen rettes til Statsforvalteren i Trøndelags kontaktpersoner til høyre på  denne siden.

Fullstendig utlysning for tilskuddet finner du på nav.no sine hjemmesider:

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/tilskudd-gjennom-nav/tilskudd-til-kommuner-og-nav-kontor.

Lenker til forskrift og sosialtjenesteloven:

Forskrift om tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret, kap. 0621, post 63 - Lovdata

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) - Lovdata

Søknadsfrist:
1. februar 2023 23.59
Målgruppe:
Sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag
Hvem kan søke:
NAV-kontor