Kunngjøring av tilskudd til kommunalt rusarbeid – overgangsordning for 2023

Søknadsfrist:
1. februar 2023 23.59
Målgruppe:
Kommunene i Trøndelag
Ansvarlig:
Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommunene i Trøndelag
Rapporteringsfrist:
1. februar 2023 23.59

Overgangsordningen er laget for å sikre at kommuner som i 2021 mottok tilskudd etter tidligere regelverk, kan søke om videreføring av tilskudd til stillinger i henhold til regelverkets punkt 2 og 4.

Publisert 21.11.2022

Søkere som oppfyller kriteriene, får mulighet til å fullføre tilskuddsperioden på inntil fire år (2021-2024). Formålet med ordningen er varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusmiddelproblemer.

Merknad: Tilskuddsordningen utlyses med forbehold om Stortingets godkjenning av statsbudsjettet.

Søke og/eller rapportere på tilskudd

Søknads- og rapporteringsfrist til statsforvalteren er 1. februar 2023.

MERK: Det er statsforvalteren som forvalter tilskuddsordningen på vegne av Helsedirektoratet. Søker skal benytte statsforvalterens digitale søknads- og rapporteringsløsning (Lenke til skjema: https://skjema.no/SF/rusarb). 

For spørsmål, ta kontakt med statsforvalteren i ditt fylke www.statsforvalteren.no. Ved behov for teknisk bistand til søknads- og rapporteringsskjemaet kan du kontakte: hjelp@statsforvalteren.no

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor.

Bakgrunn

Tidligere tilskuddsordning for kommunalt rusarbeid ble tilpasset innretning, mål og innsatsområder i Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020). Planen er avsluttet og fra 2022 er det laget en ny innretning på tilskuddsordningen. Den blir utlyst i løpet av vinteren 2023 og alle kommuner har mulighet til å søke om midler, inkludert de som mottar tilskudd under overgangsordningen.

Overgangsordningen som nå er lyst ut er laget for å sikre at kommuner som i 2021 mottok tilskudd etter tidligere regelverk, kan søke om videreføring av tilskudd i henhold til regelverkets punkt 2 og 4. Søkere som oppfyller kriteriene, får mulighet til å fullføre tilskuddsperioden på inntil fire år (2021-2024). Med forbehold om Stortingets årlige vedtak blir overgangsordningen avviklet senest i 2024.

Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusmiddelproblemer, slik at disse sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Ordningen er spisset mot en ønsket utvikling med styrking av varige tilbud og tjenester, framfor utprøving av nye prosjektbaserte tiltak. Ordningen skal understøtte kommunenes videre arbeid med å opprettholde og videreutvikle rusfeltet etter opptrappingsplanen for rusfeltet.

Kommunen må sørge for en gradvis innarbeiding av stillinger i kommunens økonomiplan slik at kapasitet i tjenestene blir av varig karakter etter at tilskudd opphører. Kommunen skal i søknaden beskrive hvordan dette skal ivaretas. Det forventes at kommunen benytter økte rammeoverføringer som er gitt i opptrappingsplanperioden til å styrke tjenestetilbudet til målgruppen.

Søknadsfrist:
1. februar 2023 23.59
Målgruppe:
Kommunene i Trøndelag
Ansvarlig:
Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommunene i Trøndelag
Rapporteringsfrist:
1. februar 2023 23.59