Tilskudd til kommunalt rusarbeid – restmidler for 2021 - 2. UTLYSNING

Søknadsfrist:
15. oktober 2021 23.59
Målgruppe:
Kommunene i Trøndelag
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag

Politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har besluttet at restmidler fra tilskuddsordningen kommunalt rusarbeid kap. 765.62 skal lyses ut på nytt så raskt som mulig, og under dagens regelverk

Publisert 06.09.2021

Statsforvalteren vil behandle søknader fortløpende og har satt søknadsfrist til 15. oktober 2021.

 

Søker skal benytte statsforvalternes nye elektroniske søknadsskjema og rapporteringsskjema.

Her er lenke til nytt skjema for kommunalt rusarbeid. NB! Tidligere skjema er stengt.

Ved eventuelle problemer med det nye skjemaet bes dere om å henvende dere til: hjelp@statsforvalteren.no.

 

Presiseringer:

  • Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusmiddelproblemer.
  • Det er et prioritert mål å styrke brukermedvirkning og erfaringskompetanse i tjenestene. Erfaringskonsulenter/medarbeidere med brukererfaring kan ansettes gjennom ordningen. 
  • Ordningen spisses mot en ønsket utvikling med styrking av varige tilbud og tjenester, framfor utprøving av nye prosjektbaserte tiltak.
  • Ordningen skal understøtte kommunenes videre arbeid med å vedlikeholde og videreutvikle rusfeltet i forlengelsen av opptrappingsplanen for rusfeltet.
  • Det legges vekt på blant annet økt brukermedvirkning i tjenestene, tidlig innsats og mer helhetlige og tilgjengelige behandlings- og oppfølgingstjenester.
Søknadsfrist:
15. oktober 2021 23.59
Målgruppe:
Kommunene i Trøndelag
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag