ROS Trøndelag

ROS Trøndelag 2023

Statsforvalterens embetsoppdrag stiller krav til oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse (fylkes-ROS) med et bilde av de viktigste samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige utfordringer i fylket.

Siste versjon av ROS-Trøndelag er fra 2023 og har opprettholdt et  forsterket fokus rettet mot mer langvarige hendelser som utfordrer kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner over flere dager eller uker. I tillegg er det i 2023-utgaven også gjennomført risikovurdering av hendelser i hele krise­spekteret, fra fred til krise og væpnet konflikt/krig.

I fylkes-ROS-analysen i 2023 er det utarbeidet en egen delrapport som er gradert BEGRENSET iht. sikkerhetsloven, og det er også ett av vedleggene til den ugraderte hovedrapporten (ved­legget om tilsiktede handlinger) som er unntatt offentlighet iht. offent­lighets­lovens § 24.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.04.2023, Sist endret 11.04.2023

ROS-Trøndelag skal danne en felles plattform for å forebygge uønskede hendelser og styrke samordningen av det regionale arbeidet med beredskap og krisehåndtering. ROS-Trøndelag gir Statsforvalteren et bedre grunnlag for å:

  • ivareta den regionale samordningsrollen
  • ivareta rollen som pådriver for samfunnssikkerhet i fylket
  • ivareta beredskapsplanlegging innad i embetet og ut mot andre aktører
  • gi innspill i forbyggende samfunnssikkerhetsarbeid etter plan- og bygningsloven
  • gi innspill til kommunenes arbeid med oppfølging av kommunal beredskapslikt

ROS ble første gang nå utarbeidet i 2003. Den er senere oppdatert i 2009, 2014, 2019 og nå senest i 2023.

ROS Trøndelag 2023 m/vedlegg A og B ligger i menyen til høyre.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.