Kommunal beredskap

Kommunene har et generelt og grunnleggende ansvar for å ivareta tryggheten til egne innbyggere og andre som oppholder seg i kommunen. Alle uønskede hendelser skjer i en kommune, og kommunene har en vesentlig rolle i alt beredskapsarbeid.

Kommunal beredskapsplikt

Kommunene sitt generelle ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap er fastsatt i sivilbeskyttelses-loven §§ 14 og 15. Lovreglene blir utfylt av forskrift om kommunal beredskapsplikt og sektorlovgivningen.

Risiko- og sårbarhetsanalyse

En helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse skal ligge til grunn for kommunen sitt arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Analysen skal kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan skje i kommunen og vurdere hvordan disse hendelsene kan påvirke kommunen (konsekvenser). Nærmere regler om prosess og innhold er gitt i forskrift om kommunal beredskapsplikt §2.

Helhetlig og systematisk arbeid

Med utgangspunkt i den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal kommunen utarbeide langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. I denne sammenhengen skal kommunen også vurdere om det er forhold som bør integreres i planer og prosesser etter plan- og bygningslov. Regler om dette er gitt i forskrift om kommunal beredskapsplikt § 3.

Beredskapsplan

Med utgangspunkt i den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal kommunen også utarbeide en overordnet beredskapsplan. Denne beredskapsplanen skal være samordnet med andre relevante krise- og beredskapsplaner. Nærmere regler om prosess og innhold er gitt i forskrift om kommunal beredskapsplikt §4

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 04.05.2023

Kommuneundersøkelsen 2023

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har siden 2002 gjennomført spørreundersøkelser om kommunenes samfunnssikkerhetsarbeid.

Resultatene fra kommuneundersøkelsen 2023 er nå publisert.


Kontaktpersoner