Ulovlig hogst i Bymarka naturreservat

Statsforvalteren har anmeldt ulovlig hogst i Bymarka naturreservat i Trondheim kommune. 

Publisert 19.02.2024

Statsforvalteren i Trøndelag har fått anonymt tips om ulovlig hogst ved Herbernheia i Bymarka naturreservat. Minst 20 trær har blitt hogd ned, fått kappet av greiner eller forsøkt påtent. Statsforvalteren har vært ute å dokumentert forholdet og har anmeldt saken til Politiet. Området vil bli ryddet når snøen er borte.

Bymarka naturreservat ligger i kjernen av Bymarka i Trondheim og ble sist gang revidert i 2005. Formålet med fredningen er å bevare et barskogområde med naturskogkvaliteter som er typisk for naturtypen i regionen med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har en særskilt pedagogisk og vitenskapelig betydning som et område som har restaurert seg fra et tidligere sterk påvirkning. Området er egenartet i form av at det har stor variasjon i vegetasjonstyper, eksposisjoner og høydelag. Verneområdet ligger i et regionalt viktig friluftsområde.

I følge § 3 nummer 1 i verneforskriften er det forbudt med hogst innenfor vernegrensen. All vegetasjon, inkludert døde busker og trær er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er også forbudt å fjerne plante eller plantedeler fra reservatet. Bålbrenning er bare tillatt med medbrakt ved, og kan bare utføres i periode bestemt av Trondheim kommune.

Statsforvalteren i Trøndelag har i samarbeid med Trondheim kommune utført hogst av fremmede treslag i naturreservatet siden 2022. Dette for å hindre fremmede arter i å spre seg i reservatet og fortrenge de naturlige artene som skal være i verneområdet. Disse treslagene har foreløpig blitt fjernet fra reservatet: sitkagran, edelgran, vrifuru/contortafuru, krypfuru og platanlønn. Denne hogsten gir ikke en åpning for at andre enn forvaltningsmyndigheten kan bedrive hogst i verneområdet.

Ved andre ulovlige tiltak/hendelser i verneområder ønsker Statsforvalteren at publikum tar kontakt med oss på tlf 74 16 80 00 eller epost sftlpost@statsforvalteren.no .

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner