Klevgardan utvalgte kulturlandskap

Slåtteeng på Kletthammer. Foto: Bolette Bele, NIBIO

Lengst vest i Oppdal kommune på grensa mot Sunndalen i Møre og Romsdal finner vi et unikt kulturlandskap i Trøndelagssammenheng. Dette er «Klevgardan» - et helt nytt område for utvalgte kulturlandskap i 2018.

Gårdene i dette området ligger mellom 500 og 600 m.o.h. men har sørvendt beliggenhet, som gir tidlig vår og fine vekstforhold. Det er mye gammel og samtidig intakt bebyggelse i området. Mange av småhusene, som smier, eldhus og høyløer er også bevart på de fleste gårdene. Under dokumenter til høyre finner du lenke til rapport med bilder og beskrivelse av alle bygninger i Klevgardan. 

Ner Kletthamran er et av flere fredningsverdige kulturminner i området. Våningshuset er bygd inn mot en fjellskrent slik at snøskred går over taket. Et snøras i 1869/70 tok de opprinnelige husene på gården og krevde 32 menneskeliv. Det finnes bare to hus av dette slaget i Norge. 

Bilde: Nerkletthammer (gammelt foto)

Det er et stort mangfold i kulturmarker og arter i området. Dette skyldes bl.a. et sørvendt, kystpåvirket innlandsklima, sammen med en lang og mangeartet brukshistorie, opprettholdelse av tradisjonelle driftsformer som engslått og utmarksbeite, delvis kalkholdig jordsmonn og stor høydeforskjell.

Det er 12 grunneiere i området, 11 er gardsbruk, den siste er en frittstående sæter. Gårdene drives i dag av aktive drivere i området som mottar produksjonstilskudd. Hovedproduksjonen er husdyrproduksjon med sau og storfe. Dette er produksjoner som er godt egna til å ta vare på kulturlandskaps-kvalitetene i området. Det gode samarbeidet mellom driverne, blant annet om slåttearbeidet, er av stor betydning.

Beitebruken i utmarka er organisert gjennom to aktive beitelag. Det er registrert store områder med svært godt og godt utmarksbeite både for sau og storfe i dette området, og bunnvegetasjonen spesielt i lauvskogen er ofte beita. Utmark består for øvrig av blandingsskog av god bonitet, delvis lauvskog med innslag av varmekjære arter og delvis furuskog og fjell. Skogen har tidligere vært nyttet på tradisjonelt vis med plukkhogst, både av vedskog og noe tømmeruttak.

Det er også rester etter gamle kjerreveier og steingjerder, og stiene og veiene i området her blir brukt til turgåing/friluftsliv. Grunneierne har ryddet og restaurert den gamle kløvstien og har også skiltet og merket en del i området, både langs kløvstien og langs gammelveien, den første bilveien til Oppdal fra Sunndalssida.

Statsforvalteren arrangerte en regionsamling for utvalgte kulturlandskap i Trøndelag i 2021. Samlingen var lagt til Oppdal og Klevgardan. Du kan lese mer om samlingen og se blilder fra Klevgardan på Regjeringen.no (se lenke i høyrehandsmenyen). 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.