Regionalt miljøtilskudd

Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre. Statsforvalteren  bestemmer tiltakene ut fra det som miljøutfordringer i fylket.

Regionale miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 

Formålet med miljøtilskudd til jordbruket er å bidra til å ivareta jordbruket sitt kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturmiljøer og -minner samt å øke tilgjengeligheten i jordbrukslandskapet. Det er og et mål å redusere bruk av plantevernmidler og å redusere utslipp til luft og avrenning til vann.

Forskrift for regionale miljøtilskudd for Trøndelag finner du under lenker til høyre på denne siden. 

Regelverket er laga utfra instruks fra Landbruksdirektoratet om regionale miljøtilskudd for jordbruket og i dialog med avtalepartene i jordbruket og kommunene.

 

Søknadsfrister

Søknadsfrist for tilskuddene er 15. oktober.

Tilskudd til drift av beitelag som har søknadsfrist 15. november.

 

Satser for tilskudd og veiledningsmatrale

Under dokumenter til høyre finner dere endelige satser for regionale miljøtilskudd i Trøndelag for 2023.

Her finner dere også Veileder for 2024. 

Se også inspirasjonsvideoer for bedre vannmiljø nedenfor. 

Du kan også lese mer om tilskudd til drift av beitelag på nettsiden vår om sau og storfe på utmarksbeite

 

Video om "Jordbruk for bedre vannmiljø"

Orklavassdraget Vannområde har, med støtte fra Statsforvalteren i Trøndelag og Miljødirektoratet, laget en film om vannmiljø og regionale miljøtilskudd.

Filmen må gjerne brukes i forbindelse med informasjonstiltak om regionale miljøtilskudd. Vi håper også filmen vil inspirere mange til å starte med tiltak som reduserer avrenning fra jordbruk til vassdrag!

Det er laget to versjoner av filmen; en kort på 3:30 min. og en lang på 7:20 min.

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.