KOSTRA-tallene for omdisponering av dyrka jord 2023 er klare

Ifølge de endelige KOSTRA-tallene var omdisponeringa av dyrka jord på 2740 dekar i 2023. Dette er det laveste nivået på femti år, og viser at politikken virker og at kommunene tar ansvar. Denne trenden må fortsette om vi skal kunne nå det nasjonale jordvernmålet.

Publisert 19.06.2024

Det ble også omdisponert hele 3596 daa dyrkbart på landsbasis. Vi har altså en omfattende nedbygging av «jord-reserven» vår. Samtidig ble 505 daa dyrka jord tilbakeført, noe som er ny rekord. Ifølge landbruks- og matminister Geir Pollestad kan det likevel bli vanskelig å nå det nye nasjonale målet på maksimalt 2000 daa innen 2030 om ikke kommunene tilbakefører mer dyrka jord fra utbyggingsformål til landbruksformål (sak på Regjeringens nettside).

Også mye å gå på i Trøndelag

I Trøndelag ble det omdisponert 398 daa dyrka jord totalt i 2023. Dette er mindre enn i 2022, men likevel en økning fra 2021. På landsbasis er det bare Rogaland og Oslo/Viken som omdisponerte mer. Trondheim, Skaun og Levanger er de tre trønderske kommunene som omdisponerte mest.

135 daa av det som ble omdisponert her i fylket i fjor gikk til samferdselsformål, mens 85 daa var til boligformål. Øvrige utbyggingsformål som tjenesteyting, næring- og fritidsbebyggelse utgjorde samlet sett 119 daa.

Det er positivt at pila peker nedover igjen, også i Trøndelag, sier landbruksdirektør Audhild Slapgård. Samtidig er det krevende at det fremdeles omdisponeres over 200 daa til ulike utbyggingsformål; dette er tiltak som vi må finne annet areal enn dyrka jord til. Vi vet samtidig at det allerede er avsatt mye jordbruksareal til utbygging som fremdeles er urealisert, noe som gjør potensialet for tilbakeføring stort, sier hun.

Aktuelle lenker:
KOSTRA-statistikken
Brev fra landbruks- og matministeren og kommunal- og distriktsministeren
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2023–2027 (forventning om planvask i punkt 47 og 69)

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner