Hogst av kantsoner langs vassdrag i forbindelse med skogsdrift

Dato:
14. februar 2023 10.00 - 12.00
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag, NVE og Trøndelag fylkeskommune
Målgruppe:
Plan- og landbruksetaten i kommunene samt representanter for jord- og skogbruksnæringen.

Statsforvalteren, NVE og Trøndelag fylkeskommune inviterer til webinar for å informere om regelverk og forvaltningspraksis knyttet til kantsoner langs vassdrag i forbindelse med flatehogst.

Publisert 06.01.2023

Høsten 2021 ble det avklart at det i forbindelse med hogstavvirkning må søkes unntak fra vannressursloven § 11 dersom man ønsker å hogge kantvegetasjon langs vassdrag.

Statsforvalteren har mottatt ca. 75 søknader om kantsonehogst.

Det vil bli korte innlegg fra de tre etatene for å oppsummere gjeldende regelverk og forvaltningspraksis, med mulighet for spørsmål og diskusjon.

Program

  1. Velkommen
  2. Kantskogens økologiske betydning, Leif Inge Paulsen, KLMI
  3. Vannressurslovens § 11, Kjell Carm, NVE
  4. Hva menes med årssikker vassføring, felthydrolog Bjørn Borge Skei, FK
  5. Kantvegetasjon jf. skogbrukslovgivning og sertifisering, Trond Rian, LA
  6. Anbefalinger fra Nidaros skogforum
  7. Behandling av søknader om kantsonehogst , hva trengs ikke omsøkes?  Leif Inge Paulsen, KLMI
  8. Spørsmål og diskusjon
Dato:
14. februar 2023 10.00 - 12.00
Sted:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag, NVE og Trøndelag fylkeskommune
Målgruppe:
Plan- og landbruksetaten i kommunene samt representanter for jord- og skogbruksnæringen.

Kontaktpersoner