Webinar med presentasjon av Høyrisikoprosjektet

Dato:
9. mars 2022 09:00 - 10:30
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren og Trøndelagsløftet.
Målgruppe:
Ansatte i kommuner, statlige og private oppfølgingstjenester.
Påmeldingsfrist:
7. mars 2022 23:59

Statsforvalteren bidrar til innovasjon og utvikling gjennom ulike tilskudd. For å spre kompetansen som er utviklet i prosjektene inviteres du til erfaringsdelingen.

Publisert 09.12.2021

Vold i nære relasjoner regnes som et folkehelseproblem og medfører store
helsemessige og sosiale konsekvenser for de som rammes. Det er behov for å
etablere en mer koordinert tilnærming til forebygging av vold i nære relasjoner. Å gi et tilbud både til voldsutøver, voldsutsatt og involverte barn er en viktig del av beskyttelsesarbeidet overfor voldsutsatte.

Høyrisikoprosjektet hadde som mål å utvikle og igangsette en koordinert og
samordnet tidlig intervensjon til voldsutsatte, voldsutøvere og barn involvert i
alvorlige partnervoldsaker med høy risiko for gjentatt vold meldt til Trøndelag
politidistrikt. Videre å bygge opp tverretatlig og tverrfaglig kompetanse om
voldsutsatte og voldsutøvere i nære relasjoner.


Med i dag er:

Mari Stene fra Politiet
Hun er leder for SARA-kontaktene som foretar voldsrisikovurderingen.

Merete Berg Nesset fra St. Olavs Hospital avd. Brøset.
Hun har vært prosjektleder for Høyrisikoprosjektet fra 2019.

Camilla Buch Gudde fra St. Olavs Hospital avd Brøset.
Hun har forsket på prosjektet.

Reidun Hobbesland fra Trondheim Kommune, enhet for psykisk helse og rus. 
Prosjektleder fra 2016 til 2019. Sinnemestringstilbudet.

Påmeldingsfrist: 7.mars 2022
Teamslenke sendes ut dagen før webinaret.

Dato:
9. mars 2022 09:00 - 10:30
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren og Trøndelagsløftet.
Målgruppe:
Ansatte i kommuner, statlige og private oppfølgingstjenester.
Påmeldingsfrist:
7. mars 2022 23:59