Nettverk "Barn som pårørende"

Dato:
11. januar 2022 09.00 - 12.00
Sted:
Digital
Arrangør:
Statsforvalteren, Kompetansesenter Rus Midt-Norge, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
Målgruppe:
Ansatte i kommunen som møter voksne i krevende livssituasjoner. I tillegg de som jobber direkte med barn, og familier, som rus,- og psykisk helsetjenester, avlastningstjenestene, NAV, ansatte på legekontor og hjemmetjenesten

Kommuner som ønsker å utvikle arbeidet sitt for «Barn som pårørende» inviteres til å delta i et regionalt fagnettverk.

Påmelding innen 07.11.2021 her:

Læringsnettverk - barn som pårørende (pameldingssystem.no)

 

Publisert 13.10.2021

Barn som vokser opp med psykisk/somatisk sykdom eller rusavhengighet i familien opplever et spekter av bekymringer og har høyere risiko for å utvikle psykiske, sosiale og atferdsmessige problemer enn andre barn. Nærpersonens sykdom, sosiale utfordringer og/eller rusavhengighet vil i ulik grad og på ulike måter innvirke på barnas oppvekstmiljø.

Lovverket sikrer at barn som er pårørende blir ivaretatt når foreldre eller søsken er syke. Helsepersonell skal og andre fagpersoner bør bidra til barn blir prioritert i slike situasjoner.

Oppmerksomheten, kompetansen og engasjementet rundt barn som pårørende er blitt styrket i hjelpeapparatet de senere årene, men vi har fortsatt en god vei å gå for at barn som er pårørende blir fanget opp, informert og fulgt opp i tråd med lovverket.

Kommuner som ønsker å utvikle arbeidet sitt for «Barn som pårørende» inviteres til å delta i et regionalt fagnettverk.

Nettverket retter seg i hovedsak mot ansatte i kommunen som møter voksne i krevende livssituasjoner. I tillegg er det aktuelt å involvere de som jobber direkte med barn og familier, som f.eks.  i rus- og psykiske helsetjenester, avlastningstjenestene, NAV, på legekontoret og i hjemmetjenestene.

Målet med innsatsen er at kommuner styrker det systematiske arbeidet og kunnskapen rundt barn som pårørende.

God informasjon og oppfølging forebygger at barn som er pårørende selv utvikler rus- eller psykiske problemer.

Hver enkelt kommune må utvikle egne mål for hvordan dette skal gjøres i praksis sett i sammenheng med andre innsatser og organisering.

 Nettverksmodellen

Nettverket koordineres av Korus og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) med støtte fra Statsforvalteren. Nettverksmodellen forutsetter deltakelse over tid og vi ser for oss 2-4 samlinger per år – med en veksling mellom digitale og fysiske møter. Behovet og omfanget avtales nærmere i nettverket. Nettverksmodellen innebærer at deltakere gjennomfører en del praktisk arbeid mellom samlingene, og deler med og lærer av hverandre. Utviklingsarbeidet må forankres i kommuneledelsen, for å sikre innsats på tvers av tjenestene i kommunen. Vi skriver en forpliktende «intensjonsavtale» med hver enkelt kommune.

Deltakerne i nettverket vil få tilført kompetanse med tanke på å kunne igangsette nødvendige prosesser i egen kommune, på områder som forankringsarbeid, kommunikasjon, implementering og evaluering.

Forventninger til deltagende kommuner

  • Arbeidet bør forankres på et overordnet nivå.
  • Rammebetingelsene må være tilstrekkelige for å kunne drive utvikling og forbedringsarbeid.
  • Representanter må få myndighet til å fremme samarbeid mellom enheter.
  • Den enkelte kommune utvikler mål, og evaluerer måloppnåelse.

 

Nettverket har i utgangspunktet en bred tilnærming og inkluderer alle typer utfordringer og familierelasjoner der barn er pårørende. Eksempler er rusproblem, psykisk sykdom, somatiske akutte eller kroniske sykdommer, men også familier med sosiale utfordringer.

Det er viktig at deltakere ser innsatsen i lys av andre utviklingsområder det arbeides med i egen kommune. Denne innsatsen er et supplement til andre pågående utviklingsarbeider knyttet til tidlig identifisering og tverrfaglig samarbeid.

Første samling(digital) er satt til 11.01.22. Kommuner som ønsker å delta vil i forkant få tilsendt en enkel spørreundersøkelse. Frist for å melde interesse er 07.11.

Dato:
11. januar 2022 09.00 - 12.00
Sted:
Digital
Arrangør:
Statsforvalteren, Kompetansesenter Rus Midt-Norge, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
Målgruppe:
Ansatte i kommunen som møter voksne i krevende livssituasjoner. I tillegg de som jobber direkte med barn, og familier, som rus,- og psykisk helsetjenester, avlastningstjenestene, NAV, ansatte på legekontor og hjemmetjenesten

Seksjonsleder