Fosen Renovasjon IKS søker om tillatelse til drift på Keiseråsen gjenvinngsstasjon

Høringsfrist:
20. august 2024 23:59

.

Publisert 25.06.2024

Fosen Renovasjon IKS søker om tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet på Keiseråsen gjenvinningsstasjon i Indre Fosen kommune.. Virksomheten har søkt om å få motta, omlaste, sortere og mellomlagre husholdningsavfall, næringsavfall, farlig avfall, EE-avfall og kasserte fritidsbåter.

For flere detaljer viser vi til søknadspapirene.

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 20.08.2024.