Søknad om utslippstillatelse for Osaelva Kraft AS Driving av tunnel med utslipp i Osaelva i Indre Fosen kommune

Høringsfrist:
25. juni 2024 23:59

Osaelva Kraft AS søker om utslippstillatelse for driving av tunnel. Renset avløpsvann skal gå til Osaelva.

Publisert 05.06.2024

Søknaden beskriver bl.a. hvordan virksomheten skal rense avløpsvannet før utslipp.
Det regnes med en anleggsperiode på 10 måneder for dette arbeidet.
Fullstendig søknad er også lagt ut i Indre Fosen kommune.

Eventuelle merknader til søknaden sendes Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, eller til sftlpost@statsforvalteren.no innen 25.6.24.