Søknad om endring av tillatelse – Røros gjenvinningsstasjon – FIAS AS

Høringsfrist:
22. april 2024 23.59

Fjellregionen interkommunale avfallsselskap AS, FIAS AS, søker om økt ramme for mottak og mellomlagring av enkelte avfallsfraksjoner på Røros gjenvinningsstasjon.

Publisert 18.03.2024

Søknaden
Søknaden (tilgjengelig i menyen til høyre) redegjør for rammene for mottak og mellomlagring av avfall som det søkes om på anlegget. Endringene fra dagens tillatelse innebærer en større ramme for mottak av inert avfall, og økte rammer for mellomlagring av inert avfall, tekstiler, glass- og metallemballasje og impregnert trevirke. Statsforvalteren ønsker i tillegg å åpne for mottak av slakteavfall fra jakt og fallvilt på gjenvinningsstasjonen.

Innhold i en tillatelse
Opplagsplass for avfall krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven. I en tillatelse settes det vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet grenseverdi til støy, kontroll på utslipp til vann, tiltak mot flygeavfall, og lignende.

Alle gitte tillatelser er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Frist for merknader
Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no senest 22.04.2024.