Søknad om tillatelse – etablering av snødeponi – Lerkehaug – Veidekke Industri AS - Steinkjer kommune

Høringsfrist:
20. oktober 2023 23.59

Veidekke Industri AS søker om tillatelse etter forurensingsloven til etablering og drift av snødeponi.

Publisert 20.09.2023

Søknaden

Veidekke Industri AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til drift av snødeponi i det eksisterende steinbruddet på Lerkehaug (gnr./bnr. 97/1) i Steinkjer kommune.

I søknaden oppgis en totalkapasitet i deponiet på 25 000 m3, noe som tilsvarer ca. 1000-1300 lastebillass. Øvrig informasjon finner dere i søknadsdokumentene til høyre på denne siden.

Innhold i en tillatelse

Opplagsplass for snø krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven. I en tillatelse settes det vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet grenseverdi til støy, kontroll på utslipp til vann, tiltak mot flygeavfall, og lignende.

Alle gitte tillatelser er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Frist for merknader

Vi ber om at eventuelle merknader til søknadene sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 20.10.2023.

Vi har bedt Steinkjer kommune om å legge søknaden ut til offentlig gjennomsyn på deres servicetorg og hjemmeside. Søknaden blir også kunngjort i Trønder-Avisa.