Begrenset høring - søknad om midlertidig endre tillatelse - sorteringsanlegg - Jullumstrø - Isak D. Westgaard As - Stjørdal

Høringsfrist:
26. september 2023 23:00

Statsforvalteren har mottatt en søknad om endring av driftstid og lagringsmengde ved Jullum avfallsanlegg i Stjørdal kommune

Publisert 06.09.2023

Bakgrunn for søknaden
Westgaard søker om å mellomlagre inntil 20 000 tonn betongavfall, de har i dag tillatelse til samtidig lagring av 10 000 tonn, men en årlig ramme på mottak av 30 000 tonn.
De søker også om utvidelse av driftstiden ved anlegget fra 07 til 19, de har i dag en driftstid fra 07-17.

Søknaden
Søknaden med tilhørende vedlegg er tilgjengelig i menyen til høyre.

Innhold i en tillatelse
Deponering av avfall krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven. I en tillatelse settes det vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet grenseverdi til støy og støv, kontroll på utslipp til vann og lignende.

Alle gitte tillatelser er tilgjengelig på Norske utslipp - Utslipp til luft og vann og generert avfall

Frist for merknader
Vi ber om at eventuelle merknader til søknadene sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 26. september 2023.