Søknad om tillatelse – mudring, sprenging og utfylling i sjø – Siholmen – Servicebrygga AS - Frøya kommune

Høringsfrist:
30. august 2023 23.59

Servicebrygga AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til mudring, sprenging og utfylling i sjø i forbindelse med opparbeidelse av gjestehavn for småbåter på gnr/bnr 23/124 og 23/17 ved Siholmen i Frøya kommune.

Publisert 03.08.2023

Servicebrygga AS søker om tillatelse etter forurennsingsloven til mudring og sprenging av ca. 3000 m3 masser (berørt areal ca. 2500 m2). Sprengning i sjø vil bli gjennomført etter at mudring er sluttført. Dette vil bli gjort ved lavvann og med sprengningsmatter. Luftgardin vil også bli benyttet i forbindelse med sprengning.

Det søkes også om utfylling av ca. 1000 m2 stort areal innerst i tiltaksområdet på gnr/bnr 23(124. Det vil benyttes ca. 3000 m3 masser til utfyllingen bestående av sprengingsmasser fra området for mudring, tilkjørte sprengingsmasser og noe løsmasser til topplaget.

Overskuddsmasser fra mudringen søkes om å bli disponert på land til terrengheving (2-3 m), på et område like ved tiltaksområdet i sjø på tiltakshaverens eiendom gnr/bnr 23/124.

Hensikten med omsøkte tiltak er opparbeidelse av gjestehavn for småbåter med serviceområde.

Frist for merknader
Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no, innen 30.08.2023.