Søknad om utslippstillatelse for Nutrimar AS i Orkland kommune

Høringsfrist:
28. mars 2023 23.59

Nutrimar skal bearbeide og videreforedle bi-produkter fra kyllingprodusenter og produsere kyllingmel og fett. Oppstart av anlegget planlegges i 2024 og det søkes om å behandle 23.000 tonn i 2024 og 63.000 tonn i 2036.

Publisert 10.11.2022

Utslipp til vann fra bedriften skal behandles i renseanlegget til nabobedriften (Norsk Kylling AS) og utslipp til luft (lukt) skal behandles i eget luktrenseanlegg.

I forbindelse med søknaden til Norsk Kylling fra 2019 ble det gjennomført en resipientundersøkelse av fjorden og en resipientvurdering for å vurdere påvirkning av fjorden. I denne vurderingen ble også utslippet fra
Nutrimar AS inkludert i beregningen.

Det kan oppstå problemer med lukt fra anlegget og det vil bli stilt krav om luktreduksjon ved driften slik at gjeldende krav for berørte naboer blir oppfylt.

Fullstendig søknad er lagt ut i Orkland kommune og hos Statsforvalteren i Trøndelag på vår hjemmeside, statsforvalteren.no/trondelag/.

Eventuelle merknader til søknaden sendes Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer, eller til sftlpost@statsforvalteren.no  innen 28.03.2023