Høring – søknad om tiltak i Nidelva – spyling av kabelgrøft – Nidelv bru – Trondheim kommune

Høringsfrist:
20. mars 2023 23.59

Statsforvalteren i Trøndelag har mottatt søknad fra Bane NOR om tiltak i Nidelva ved Nidelv bru (gb.nr. 0/1), Trondheim.

Publisert 09.03.2023

Bane NOR har søkt Statsforvalteren i Trøndelag om tillatelse til å legge rør med elektriske kabler i elvebunnen på tvers av Nidelva ved Nidelv bru i Trondheim. Arbeidene gjøres i forbindelse med elektrifiseringen av jernbanen mellom Trondheim og Meråker.

Bakgrunn for søknaden
Statsforvalteren gav i november 2022 tillatelse til tilsvarende arbeid, men med et langt mindre omfang enn hva det nå søkes om. Dette er en type tiltak som krever tillatelse fra Statsforvalteren etter forurensningsloven (LOV-1981-03-13-6) ettersom inngrep i sjø og vassdrag kan medføre forurensning. I en tillatelse setter Statsforvalteren vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet begrensning i partikkelspredning, begrensninger når arbeid kan gjennomføres i elva, håndtering av avfall, grenseverdi til støy, kontroll på utslipp til vann og lignende.
Da tiltaket er nedenfor grense elv-sjø vil vi ikke behandle saken etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag (FOR-2004-11-15-1468). Hensyn til laksefisk vil inngå i behandlingen etter forurensningsloven.

Hensiktene med tiltaket er å sørge for strømførende anlegg på jernbanen over Nidelv bru. Det skal bygges rørkapasitet som skal ivareta både dagens og antatt fremtidige behov, for å unngå at det om få år må gjøre tilsvarende tiltak. Samtidig som det bygges rør og kabler for kontaktledningsanlegget (strømforsyningsanlegget til jernbanen), ivaretas behovet for signalkabler som må krysse elva.
Nidelv bru er ei klaffebru, og rørene kan derfor ikke legges på selve brua hele strekningen. Det skal etableres en trasé for høyspentkabler og en trasé for signalkabler. På deler av strekningen skal de to kabelgrøftene føres sammen

Arbeidet i elva består i hovedsak av to faser.
Fase 1: Totalt 13 trekkrør (3 for høyspentkabler og 10 for signalkabler) skal legges på elvebunnen, og kablene trekkes gjennom disse. Denne fasen er beregnet å ta 26 arbeidsuker. Det vil ikke være arbeider i elva store deler av døgnet, derfor har tiltakshaver vurdert det som sannsynlig at anadrom laksefisk vil ha god mulighet til å vandre forbi arbeidsstedet, til tross for at anleggsperioden kan sammenfalle med perioden da det er vandring av anadrom fisk.

Fase 2: Trekkrørene skal begraves i elvebunnen ved nedspyling. Dykkere skal bruke vann under trykk for å spyle grøfter i elvebunnen som rørene senkes ned i. De oppspylte massene skal brukes til å dekke over rørene. Denne fasen er beregnet å ta 3 arbeidsuker. Dette arbeidet er planlagt lagt utenom perioden mai-september, da det er størst aktivitet blant anadrom laksefisk.
Arbeidene i elva (både i fase 1 og 2) skal utføres av dykkere, som skal være i elva i utgangspunktet om lag fire timer hver dag mandag-fredag. Resten av arbeidsdagen er forberedende og tilstøtende arbeider på elvebredden). Det er opplyst at arbeidene skal være ferdig 35-37 uker etter oppstart (se tidsplan i søknaden). Oppstart er avhengig av når tillatelse fra Statsforvalteren vil foreligge. Øvrige detaljer gis i selve søknadsdokumentene. 

Frist for merknad
Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden oversendes Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til sftlpost@statsforvalteren.no innen 20.03.2023.