Søknad om tillatelse til utfylling på Hestnes - Heim kommune

Høringsfrist:
24. mars 2023 23.59

Statens vegvesen søker om tillatelse etter forurensningsloven § 11 til å fylle ut 3 750 m3 med masser i forbindelse med utbedring av E39.

Publisert 22.02.2023

Bakgrunn for søknad    

Statens vegvesen har prosjekt med effektivisering av E39. Dette innebærer at kvaliteten på veien bedres, og at kurvatur utrettes. Utfyllingen på Hestnes skal skje mot Hestnesbrua til Kjøløya. Arbeidet skal skje i forbindelse med utarbeiding av ny trase over Hestnes, og utretting av sving. Utfyllingen har et areal på 2500 m2 med lengde på 250 meter og bredde på 10 meter. Anslått mengde som skal fylles ut er 3 750 m3 og fyllmateriale er sprengstein. Utfylling til sjø er et tiltak som krever tillatelse etter forurensningsloven.

Masser som skal nyttes har blitt sprengt ut med elektroniske tennere i dagsone. Det betyr at det har blitt brukt plastikk som synker under sprenging, og det er mindre reststoffer i forhold til masser fra tunneldriving. I reguleringsplanbestemmelsene står det at utfylling skal skje med rene masser. Foreløpig geoteknisk vurdering indikerer at det må etableres en motfylling. Supplerende undersøkelser og vurderinger er under utarbeidelse.

Alle gjeldende tillatelser (etter forurensningsloven) er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Søknaden med tilhørende vedlegg er tilgjengelig i menyen til høyre.


Frist for merknader

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no

innen 24.03.2023

Høringsfrist:
24. mars 2023 23.59