Søknad om endring av tillatelse - Fillan gjenvinningsstasjon - Hitra

Høringsfrist:
1. september 2022 23.59

ReMidt IKS søker om endring av sin tillatelse etter forurensningsloven for Fillan gjenvinningsstasjon på Hitra.

Publisert 07.07.2022

Bakgrunn
ReMidt IKS driver gjenvinningsstasjon på gnr./bnr. 95/10 (på Fillan) i Hitra kommune, etter tillatelse gitt 3. februar 2012. På grunn av nye krav og føringer i EUs industriutslippsdirektiv og avfallsregelverket generelt, har Statsforvalteren pålagt bedriften å sende opplysninger/ søke om ny tillatelse. Det er også behov for å endre generell informasjon i tillatelsen, som organisasjonsnavn og referanser.

Søknaden
ReMidt IKS har i hovedsak søkt om å få videreført de samme vilkårene i tillatelsen, og i tillegg få motta små fritidsbåter, risikoavfall og animaliebiprodukter.

Søknaden redegjør for driften av anlegget, beskriver noen rutiner, og vurderer belastningen på ytre miljø. Bedriften har også lagt ved rapport fra undersøkelser i Leirvågbekken i 2015.

Innhold i en tillatelse
Opplagsplass for avfall krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven. I en tillatelse settes det vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet grenseverdi til støy, kontroll på utslipp til vann, tiltak mot flygeavfall, og lignende.

Alle gyldige tillatelser er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Frist for merknader
Vi ber om at eventuelle merknader til søknadene sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no senest 1. september 2022.

Dokumenter
Eksisterende tillatelse og søknaden med vedlegg er tilgjengelig til høyre på denne siden.