Søknad om tillatelse til mottak og behandling av kasserte kunstgressbaner - TeBe Sport AS - Melhus

Høringsfrist:
2. september 2022 23.59

TeBe Sport AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til mottak, mellonlagring og separering av råvarer fra kunstgressbaner i Melhus kommune. 

Publisert 02.08.2022

Bakgrunn for søknaden

Opplagsplass for avfall krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven. I en tillatelse setter Statsforvalteren vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet begrensning i typer og mengder avfall, grenseverdi til støy, kontroll på utslipp til vann, tiltak mot flygeavfall, kompetanse om farlig avfall, og lignende.

Alle gjeldende tillatelser (etter forurensningsloven) er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

TeBe Sport AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet på gnr/bnr 104/46 i Melhus kommune (Åsvegen 577). De søker om tillatelse til mottak, mellomlagring og separering av råvarer fra kunstgressbaner for bærekraftig resirkulering og gjenbruk. Statsforvalteren og Miljødirektoratet har anmodet bedriften å søke fordi avfallsanlegg som skal behandle kasserte kunstgressbaner kan medføre forurensning eller virke skjemmende.

Frist for merknader

Vi ber om at eventuelle merknader til søknadene sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 2. september 2022.