Høring - søknad om endring av tillatelse for deponi for rene masser - Frøseth AS - Levanger

Høringsfrist:
2. september 2022 23.59

Frøseth AS søker om endring av tillatelse etter forurensningsloven for deponi for rene masser på Halsan i Levanger kommune.

Publisert 21.07.2022

Bakgrunn for søknaden

Overskytende jord- og steinmasser (overskuddsmasser) som oppstår i forbindelse med samferdselsutbygging og andre anleggsarbeider, regner som næringsavfall, selv om massene ikke er forurenset av helse- eller miljøfarlige stoffer («rene»).

Ifølge forurensningsloven § 32 skal næringsavfall leveres til godkjent mottak, såfremt det ikke kan gjenvinnes. Med godkjent mottak menes anlegg som har tillatelse etter forurensningsloven.

 

Søknaden

Frøseth AS søker om endring av tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet på gnr/bnr 309/1 og 309/6 i Levanger kommune (Halsan). Frøseth AS har en tillatelse til drift av deponi for rene masser gitt av Statsforvalteren i Trøndelag den 16.09.2021. Da det i egenkontrollrapporten for 2021 kom fram at de har mottatt mer masser en tillatt i gjeldende tillatelse søker de nå om en økning av rammen for årlig mottak av renne masser. Rammen i gjeldende tillatelse er på 4000 tonn, og de søker nå om en økning til 10 000 tonn. Estimert driftstid er 25-30 år.

 

Innhold i en tillatelse

Deponering av rene masser krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven. I en tillatelse settes det vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet grenseverdi til støy og støv, kontroll på utslipp til vann og lignende.

Alle gitte tillatelser er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.Frist for merknader

Vi ber om at eventuelle merknader til søknadene sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 02. september 2022.