Søknad om endring av tillatelse til sorteringsanlegg - Hovsten container og gjenvinning AS - Tanem - Trondheim kommune

Høringsfrist:
4. august 2022 23.59

Hovsten cont. og gjenvinning AS søker om endring av tillatelse etter forurensningsloven for sorteringsanlegget på Tanem i Trondheim kommune.

Publisert 17.06.2022

Bakgrunn for søknaden

Opplagsplass for avfall krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven. I en tillatelse setter Statsforvalteren vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet begrensning i typer og mengder avfall, grenseverdi til støy, kontroll på utslipp til vann, tiltak mot flygeavfall, kompetanse om farlig avfall, og lignende.

Alle gjeldende tillatelser (etter forurensningsloven) er tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Søknaden

Hovsten cont. og gjenvinning AS søker om endring av tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet på gnr/bnr 540/51 i Trondheim kommune (Tanem). De søker nå om å få økt sin årlige ramme for mottak av bygg- og anleggsavfall fra 5000 til 7000 tonn, samt tillatelse til mottak av inntil 2000 tonn reststoff fra tare per år, men en ramme for samtidig lagring på 500 tonn.

Frist for merknader

Vi ber om at eventuelle merknader til søknadene sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 4. august 2022.

Høringsfrist:
4. august 2022 23.59