Høring – søknad om tiltak i sjø – utfylling i sjø – Hitra Marina - Strømvik, Hitra kommune

Høringsfrist:
12. august 2022 23.59

Statsforvalteren i Trøndelag har mottatt søknad fra Elsi Eiendom AS om tiltak i sjø ved Hitra Marina, Strømvika (gb.nr. 17/9 og 17/70), Hitra kommune.

Publisert 05.07.2022

Informasjon om saken

Elsi Eiendom AS planlegger utvidelser av Hitra Marine sitt anlegg i Strømsvika, gnr/bnr. 17/9 og 17/70 i Hitra kommune. Utvidelsen skal uføres ved utfyllinger i strandsonen og i sjøen. Hitra Marine ligger ved Norddolmsvågen på Dolmøya, nord i Hitra kommune. Området det søkes om, ligger i vannforekomsten «Nord-Dolmvågen» (0320050502-7-C) som er definert som moderat eksponert kyst og er en del av økoregion Norskehavet Sør. Dette er et begrenset vannområde (0.509 km2) som omfatter Kjerringvågen, Norddolmsvågen og Øvervågen.

Område 1 omfatter en mindre utvidelse av dagens fylling ut i Norddolmsvågen, nedplanering av oppstikkende berg samt utfylling i strandsonen på vestsiden av verkstedhallen. Utover i sjøen anlegges fyllinga med fyllingsskråning, og langs strandsonen vest for verkstedhallen anlegges fyllinga bak en tørrmur fundamentert på berg. Område 2 omfatter igjenfylling av dokken på østsiden av anlegget opp til samme nivå som landarelat på anlegget for øvrig. Fylling anlegges bak en tørrmur fundamentert på berg

Åkerblå har gjort vurderinger av tiltaket etter bestemmelsene i naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. notat 31.01.2020.

I forbindelse med reguleringsplanen har Dr. techen Olav Olsen AS gjort geotekniske vurderinger av tiltaket, og resultatene er presentert i notat 01.07.2021.

Resultatene fra miljøtekniske undersøkelser utført av Åkerblå (2018), viser lave konsentrasjoner av tungmetaller, PAH og PCB, mens innholdet av TBT er påvist i konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse III og II. Det er også påvist konsentrasjoner i tilstandsklasse III for TOC. Det er for øvrig ikke tatt prøver i utfyllingsområde 2, noe som vil bli etterspurt av Statsforvalteren.

Området er omfattet av reguleringsplan for Strømvika gb.nr 17/9 m.fl. (planid. 201913). Hitra kommune har stilt klare krav til tiltaket i sjø gjennom planbestemmelsene.

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden oversendes Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til sftlpost@statsforvalteren.no innen 12.08.2022

Dokumenter:

Søknad med vedlegg ligger vedlagt.